Communicatie in het Engels (2006-2007)

- Medische communicatie : de volgende thema's worden aangebracht : behandeling van ziektes, operaties, medisch dossier, huisartspraktijk, alternatieve geneeskunde, verloskunde, kindergeneeskunde, psychiatrie, geneeskunde in de derde wereld. Het jargon dat hoort bij deze thema's wordt ingeoefend en toegepast door middel van role plays die de concrete beroepssituatie weerspiegelen, kritische interpretatie van teksten en video's (waarbij de studenten gestimuleerd worden om een mening te vormen over bepaalde onderwerpen en die correct te formuleren) en vertaalzinnen. Aanvullende woordenschatoefeningen die het medische domein bestrijken worden door de student thuis voorbereid en in de klas besproken. - Zakelijke correspondentie : studenten verwerken een geïntegreerde schrijfopdracht. - Grammatica : studenten herhalen de belangrijste grammaticale struikelblokken thuis aan de hand van synthese-oefeningen die in de klas gecorrigeerd en geïnterpreteerd worden. - Vertaalzinnen : de aangebrachte woordenschat en grammatica worden ingeoefend in vertaalzinnen (N-E). - Communicatieve items : telefoneren en presenteren worden ingeoefend in de klas en elke student geeft individueel een presentatie over een medisch onderwerp. - Lexicon : studenten herhalen de basiswoordenschat van het tweede jaar en de nieuwe woordenschat van het derde jaar d.m.v. computerondersteunde zelfstudie. Beoogd eindniveau: CEFR C1

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
De studenten kunnen zakelijke communicatie zelfstandig afwikkelen : - De studenten bezitten de vereiste taalkennis om medische situaties af te handelen. - De studenten kunnen de benodigde medische informatie verzamelen en beoordelen. - De studenten kunnen medische informatie verwerken en presenteren. - De studenten kunnen een geschikte communicatiestrategie voor medische situaties bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten hebben met succes het vak "Communicatie in het Engels" - 2e jaar voltooid.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus De studenten dienen 10 artikels (met medische achtergrond) in uit Engelse kwaliteitskranten of -tijdschriften. Eén van deze artikels wordt besproken tijdens het mondeling examen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • presentatie

B. Omschrijving

monitoraat op afspraak
OA:
08271840
Code:
08271840
Vakcoördinator:
Tine Anthonis
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Engels