Onderwijsbevoegdheid Aardrijkskunde (2006-2007)

De leerinhoud omvat volgende onderwerpen: - Bevolkingsgeografie: bevolkingsspreiding en -evolutie - Geografie van de landbouw: voedselproblematiek, verschillende landbouwsystemen over de hele wereld - Toeristische geografie: soorten toerisme, begeleidende en attractiefactoren, gevolgen, ontwikkelingscyclus - Kennismaking met geografie van de industrie en de stad (op excursie) - de behandeling van alle thema's op het niveau van het secundair onderwijs (tweede graad en verdere verdieping eerste graad)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker kunnen studenten: - het demografische transitiemodel begrijpen en toepassen op diverse regionale situaties - landbouwsystemen beschrijven en situeren in het algemeen agrarisch evolutiemodel - toeristische landschappen beschrijven en de mogelijke gevolgen van het toerisme inschatten - zich verdiepen in de leerstofbenadering vanuit de eigen leefruimte - mentale en facetkaarten van de eigen leefruimte, Belgiƫ en Europa opbouwen - bronnenmateriaal vinden, selecteren en integreren - parate kaartkennis aanwenden tijdens lesactiviteiten in het werkveld - gedurende het hele academiejaar een informatie- en actualiteitsmap opbouwen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten bezitten de volgende competenties: - de competenties bereikt in het eerste jaar van de opleiding - een grote interesse voor de eigen leefomgeving en het hedendaagse wereldgebeuren

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Literatuur - Alle leermiddelen van het eerste jaar. - Wereldvisie 3 ASO (handboek): zie boekenlijst - Cursussen en excursiegidsen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254260
Code:
10254260
Vakcoördinator:
Hilde Hofkens
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands