Ethiek (2006-2007)

De lessen ETHIEK bieden een begrippenkader en een model tot ethische analyse aan waarmee vroedkundigen actief en zelfstandig leren nadenken over de ethische aspecten van het gekozen beroep, vanuit het algemene kader van menselijke en menswaardige zorg. Tot dit begrippenkader en analyse-model behoren onder meer: de relatie tussen waarden, normen, mensbeeld en diverse levensbeschouwingen; diverse benaderingswijzen in de ethiek (utilisme, deontologie, intentiebenadering, personalistische verantwoordelijkheidsethiek, zorgethiek), gewetensgroei, achtergronden qua waarden en mensbeeld in de zorg: verantwoordelijkheid, zorg, welzijn. De lesactiviteit BEROEPSETHIEK is toegespitst op het dragen van verantwoordelijkheid in de zorg. Studenten maken kennis met de beroepscodes voor verpleegkundige beroepen en gaan met name in op thema's als beroepsgeheim, geïnformeerde en overlegde toestemming, privacy, en autonomie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De vroedvrouw kan evenwichtig voelen en denken; een evenwichtige persoonlijkheid en een kritisch, analytisch én integrerend denkvermogen vormen een onmiskenbare basis voor adequaat en methodisch verloskundig handelen.
 • C04 De vroedvrouw beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden die haar in staat stellen respectvol om te gaan met individuele noden ongeacht de culturele en maatschappelijke achtergronden van de zorgvrager.
 • C07 De vroedvrouw is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren. Hierbij aansluitend kan zij de nodige informatie geven zodat de cliënt tot een bewust geïnformeerde keuze komt omtrent de te volgen benaderingswijze. Deze keuze dient door de vroedvrouw respectvol te worden benaderd.
 • C10 De vroedvrouw heeft de expertise om, vanuit een holistisch referentiekader, de noodzakelijke, accurate en multidimensionele zorg te verlenen aan de cliënt. Zij is in staat deze zorg aan te passen aan de levensfase van de cliënt.
 • C11 De vroedvrouw kan reflecteren over de eigen praktijk en de bijhorende persoonlijke belevingsaspecten. Zij is in staat deze reflecties actief te integreren in de permanente ontwikkeling van haar beroepsactiviteit.
 • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
 • C15 De vroedvrouw beschikt over de nodige sociaal-communicatieve competenties om het communiceren en samenwerken met anderen adequaat te realiseren.
 • C16 De vroedvrouw kan overleggen en beschikt over het inschattingsvermogen om de cliënt door te verwijzen wanneer nodig.
 • C17 De vroedvrouw is positief kritisch ingesteld om eigen handelen en dat van het team in vraag te stellen.
 • C18 De vroedvrouw kan zowel aan intra-, extra- als transmurale zorgverlening participeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

ETHIEK: 1. cursus door de docente ter beschikking gesteld, powerpoint-hand-outs, Ine Van Den Eynde, ongepubliceerde cursus, KhKempen, Turnhout, 101 p. (met teksten in bijlagen, 2006). 2. Hoofdstuk over integraal zorgverlenen uit: Arend, A. van der, Gastmans C. (2002). Ethisch zorg verlenen. Handboek voor de verpleegkundige beroepen. Baarn: HB Uitgevers BEROEPSETHIEK: beroepscodes voor verpleegkundige beroepen, Patronen van Gordon

C. Aanbevolen leermiddelen

Aanbevolen: Arend, A. van der, Gastmans C. (2002). Ethisch zorg verlenen. Handboek voor de verpleegkundige beroepen. Baarn: HB Uitgevers

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • Andere: casustraining
 • presentatie
 • projectwerk
 • peer assessment

B. Omschrijving

De lessen algemene ethiek worden bevraagd via een schriftelijk examen. Voor het gedeelte beroepsethiek is het examen een projectwerk dat zij als groep voorstellen en waarbij de evaluatie gebaseerd is op zelfevaluatie, peer assessment en evaluatie door de docenten.
OA:
09285091
Code:
09285091
Vakcoördinator:
Ine Van Den Eynde
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands