comm. vaardigheden (2006-2007)

Communicatieve vaardigheden - Begrip communicatie - Verbale en non- verbale communicatie (lichaamstaal) - Enkele communicatietheorieën: Feed-backtheorie, Transactionele analyse - Presenteren (voorbereiding, eigenlijke presentatie, nazorg) - Vergadertechnieken (Rol van de voorzitter, de secretaris, de deelnemers) - Deelname aan een vergadering - Aanwenden van hulpmiddelen bij presentaties - Onderhandelingsstrategieën -Voeren van kritische taakgesprekken...

A. Algemene competenties

 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
Communicatie en probleemoplossend denken in praktische situaties.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
Toelichting:
Communicatieve vaardigheden: Basiscompetenties -Studenten kunnen presentaties en demonstraties geven. -Studenten kunnen participeren aan vergaderingen als voorzitter, secretaris of deelnemer. -Studenten kunnen kritische taakgesprekken voeren. -Studenten kunnen hun strategie bepalen bij het voeren van onderhandelingen. Extra competenties -Studenten kunnen verslagen maken. -Studenten kunnen evaluatiegesprekken voeren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
Toelichting:
Transactionele analyse, feed-back en andere theorieën kunnen toepassen in de praktische communicatie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen voorkennis vereist

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Cursusteksten Overheadprojector, bord Eigen cursus Voorbeeldtransparanten en voorbeeldpresentaties Verwijzingen naar interessante websites Literatuur: wordt in de lessen opgegeven

C. Aanbevolen leermiddelen

Geen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Er wordt gebruik gemaakt van diverse didactische hulpmiddelen. Groepsdiscussie wordt gestimuleerd.

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

De studenten krijgen een aantal representatieve vragen gespreid over de leerstof. Zij hebben voldoende voorbereidingstijd om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Als zij daarmee klaar zijn volgt het eigenlijk mondeling examen.Er wordt dieper ingegaan op de verstrekte antwoorden Mogelijkheid tot het stellen van vragen gedurende het jaar.
OA:
03200581
Code:
03200581
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands