Labo analytische chemie (2006-2007)

De opdrachten in het labo analytische chemie worden uitgevoerd volgens de meest verspreide nat-chemische analysemethoden (titrimetrie) en instrumentele analytische methoden (potentiometrie, spectrofotometrie, AAS, gaschromatografie). De onderzochte stalen variëren van farmaceutische preparaten tot voedingsmiddelen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
- De studenten kunnen de praktische handelingen, eigen aan een analytisch labo, op een correcte manier uitvoeren. - De studenten kunnen het doel, het principe van het experiment, de meetresultaten en berekeningen, het eindresultaat op een gepaste manier rapporteren (schriftelijk en mondeling). - De studenten kunnen de resultaten en de werkwijze kritisch evalueren en hun bevindingen staven door gebruik te maken van etiket- of tabelgegevens, statistiek en theoretische achtergrond. - De studenten kunnen hun werkzaamheden plannen, een taakverdeling organiseren en samenwerken. - De studenten kunnen op een veilige en milieuverantwoorde manier werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Bij voorkeur heeft de student de competenties die aan bod komen in de volgende vakken in voldoende mate verworven: Algemene Chemie 1 en 2, Organische Chemie, Fysica 1 en 2, Wiskunde en Statistiek, Communicatie en Informatievaardigheden, Inleiding tot Medische en Biologische Technieken, Labo Chemie.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- L. Stilman, M. Van Der Borght, G. Wynen. Labo analytische chemie. niet gepubliceerde cursus. editie 2005. KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Zowel attituden, vaardigheden en rapportering worden beoordeeld. De details van de permanente evaluatie zijn opgenomen in het evaluatierooster. Dit evaluatierooster omschrijft de competenties voor: - attituden: voorbereiding, veiligheid, orde en netheid, initiatief en inzet, samenwerking; - vaardigheden: organisatie en efficiëntie, basishandelingen, gebruik apparatuur en software, cognitieve vaardigheden; - rapportering: mondeling, schriftelijk in het laboschrift en in de verslagen. Daarnaast worden als kritische fouten: onveiligheid creëren, resultaten vervalsen en diefstal en/of vandalisme aangeduid. Studenten evalueren zichzelf aan de hand van het evaluatierooster. De begeleidende docent(en) maken een vergelijking met hun eigen bevindingen en tijdens een bespreking worden overeenkomsten en verschillen overlopen en worden de verbeterpunten besproken. Voor de voorbereiding van het labo zijn een aantal hulpvragen in het voorblad van een experiment opgenomen. Verder zijn er mogelijkheden om via een prelab-module of een CD-rom over de instrumentele technieken extra achtergrondinformatie te verkrijgen. Tijdens de labozitting wordt de methode en de techniek toegelicht en de apparatuur / software gedemonstreerd. Ook worden, indien hier behoefte aan is, de resultaten samen met de student beoordeeld.
OA:
06021210
Code:
06021210
Vakcoördinator:
Mik Van Der Borght
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands