Statistiek (2006-2007)

-Steekproef versus 100 %-controle -Frequentieverdelingen -Kengetallen van steekproefverdelingen -Het gebruik van frequentieverdelingen -Kansrekening -Kansvariabelen -Theoretische verdelingsfuncties (binomiale, poisson, normale verdeling) -Inleiding: statistische procescontrole -Procesvariaties en procesbeheersing -Procesbeheersing van een kwantitatieve grootheid met een Xbar-R-kaart -Procesbeheersing van een kwantitatieve grootheid met een X-kaart -Process capability -Procesbeheersing van een kwalitatieve grootheid met regelkaarten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
De bachelor in elektrotechniek kan meetgegevens voorstellen in een frequentietabel en een histogram opstellen voor deze gegevens zodat hij een globaal beeld krijgt van centrum en spreidingsmaten. De bachelor in elektrotechniek kan elementaire begrippen uit de statistiek toepassen (o.a. frequentieverdeling, kansverdeling, centrum- en spreidingsmaten, kansrekenen, rekenen met verdelingsfuncties) waarbij hij kritisch reflecteert over het bekomen resultaat. De bachelor in elektrotechniek kan gewone en bijzondere oorzaken van variaties in een proces identificeren a.d.h.v. het interpreteren van controlekaarten. De bachelor in elektrotechniek kan oplossingen voorstellen om bijzondere oorzaken van variatie op te heffen. De bachelor in elektrotechniek kan de gepaste controlekaart kiezen, de controlegrenzen bepalen, kan controlekaarten gebruiken en interpreteren zodat hij een proces statistisch kan beheersen. De bachelor in elektrotechniek kan de processcapability van een proces bepalen waarbij hij de gevraagde specificaties van een productieproces controleert en opvolgt. De bachelor in elektrotechniek kan statistische excel-functies hanteren om berekeningen te doen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Studenten bezitten de volgende competenties -

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Statistiek een inleiding voor het hoger onderwijs, J. T. Mc Clave, e.a., uitgeverij Pearson Education, ISBN 9043005010 cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • Andere:
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210517
Code:
05210517
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands