Verpleegkunde van specifieke patiëntengroepen (2006-2007)

Wetgeving i.v.m. bejaardenvoorzieningen Visie op oud worden, wonen en leven. Lichamelijk verouderen Herkennen en omgaan met verward gedrag bij beginnend dementerende personen De normale ontwikkeling van het kind Reglementering van psychiatrische voorzieningen Chronische zorgvrager, lijdend aan schizofrenie Rehabilitatie als model van zorg Multifactorieel model bij ontstaan van psychiatrische problemen Wonen, werken en vrije tijd Reglementering van zorgvoorzieningen voor mentaal gehandicapten Wat is een mentale handicap ? Werken met leefgroepen. Wonen, werken en vrije tijd. Zorg aan stervende en overleden personen Inspuitingen De normale bevalling en de zorg aan de pasgeborene De normale psychosociale ontwikkeling van het kind

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C18 Medestudenten coachen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
Toelichting:
Gericht op zorgvragers die blijvende ondersteuning nodig hebben De student kan op aangepaste manier basiszorg bieden aan bejaarde zorgvragers, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen. De student kan op aangepaste manier basiszorg bieden aan psychiatrische zorgvragers, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen. De student kan op aangepaste manier basiszorg bieden aan mentaal gehandicapte personen, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen. De student kan op aangepaste manier basiszorg bieden aan chronisch zieke zorgvragers, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen. De student kan meewerken aan de uitbouw van een leefomgeving, waarbij wonen en zinvolle tijdsinvulling centraal staat maar aangepast aan de specifieke problematiek van de zorgvrager De student kan basiszorg verlenen aan stervende en overleden personen De student kan een inspuiting uitvoeren rekening houdend met de basisprincipes en toont ook blijk van kennis omtrent inspuitingen en berekeningen De student kent het verloop van de normale bevalling, kan de basiszorg verlenen aan de pasgeborene en kent de normale psychomotorische ontwikkeling van het kind

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

syllabus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • praktische proef
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
09286030
Code:
09286030
Vakcoördinator:
Katia Leys
Semester:
2
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands