Project elektronica (2006-2007)

 • Bespreking van elektronische komponenten
 • Meettoestellen
 • Simulatie van schakelingen
 • Oefeningen rond elektronische netwerken
 • Opmeten van karakterstieken van komponenten in de XY-mode
 • Clipping
 • Gelijkrichting
 • Ontwerp van een voeding
 • Transistor
 • Fet
 • Versterkerschakelingen
 • Eenvoudige elektronische/digitale schakelingen kunnen opbouwen,begrijpen en fout zoeken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
Toelichting:
De bachelor in elektronica-ICT kan de proeven voorbereiden waarbij hij de nodige informatie verzamelt en de nodige berekeningen maakt. Hij kan het op te lossen probleem zelfstandig definiëren en de verschillende oplossingsstappen gestructureerd weergeven. - De bachelor in Elektromechanica kan verschillende elektronische componenten herkennen en benoemen. Hij kan elektronische componenten selecteren zodat hij een schakeling met de juiste componenten opbouwt. Hij kan de karakteristieken van de componenten opzoeken in de datasheets en verwoorden in een duidelijk begrijpbare taal. - De bachelor in Elektromechanica kan elektronische schakelingen (weerstandsnetwerken, gelijkrichting, spanningsverdubbeling,...) op ordelijke wijze opbouwen waarbij hij de kleurencode respecteert. Hij kan de werking van de schakeling in een duidelijk gestructureerde taal uitleggen.  - De bachelor in Elektromechanica kan de universeelmeter, de oscilloscoop en de functiegenerator juist afstellen en gebruiken zodat hij de werking van een elektronische schakeling kan onderzoeken waarbij hij het bekomen resultaat kritisch reflecteert en de schakeling eventueel corrigeert. Hij kan het nut en het doel van de verschillende meettoestellen beschrijven in een duidelijk gestructureerde taal waarbij hij aantoont dat hij zelfstandig kan onderscheiden welk meettoestel bij welke meting gebruikt moet worden. - De bachelor in Elektromechanica kan een verslag maken over de uitgevoerde proeven. Hij kan het probleem definiëren, de doorlopen stappen structureren, conclusies trekken en verbanden leggen. Hij kan eventuele problemen toelichten en uitleggen hoe hij deze heeft gecorrigeerd. Hij kan alles neerschrijven in een duidelijk begrijpbare taal waarbij hij aantoont dat hij de technische woordenschat beheerst. - De bachelor in Elektromechanica kan elektronische schakelingen softwarematig simuleren waarbij hij de schakeling uitgebreid test, de bekomen resultaten kritisch reflecteert en eventueel corrigeert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • praktische proef
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
05210790
Code:
05210790
Vakcoördinator:
Peter Mertens
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands