Medische microbiologie (2006-2007)

Tijdens een aantal sessies wordt er informatie gezocht over minder frequent voorkomende micro-organismen. In grotere groep wordt alle informatie bijeen gebracht. Hieruit wordt een tekst gemaakt volgens wetenschappelijke normen, die aan de hand van een power point presentatie wordt voorgebracht aan de hele klas.Tijdens de andere lessen volgt er een beschrijving van de belangrijke humane pathogenen. Van elke pathogeen worden de virulentiefactoren, het ziektebeeld dat hij veroorzaakt en de eigenschappen bestudeerd die gebruikt worden in het labo voor isolatie en identificatie. De theorie sluit heel nauw aan bij de praktijk.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
groepswerk: - Studenten verwerven kennis over een groep minder frequent voorkomende micro-organismen in de routinemicrobiologie - Studenten kunnen informatie opzoeken in wetenschappelijke bronnen. - Studenten kunnen samenwerken in teamverband wat betreft het opzoeken, structureren en samenbrengen van de wetenschappelijke informatie - Studenten kunnen een tekst uitschrijven volgens opgelegde, wetenschappelijke normen. - Studenten kunnen hun onderwerp voorbrengen, geïllustreerd met een ppt-presentatie. Hoorcolleges - Studenten herkennen in grote lijnen de virulentiefactoren en het ziektebeeld dat veroorzaakt wordt door een aantal pathogenen - Studenten kunnen de verschillende pathogenen onderscheiden op basis van microscopisch uitzicht en cultuurkenmerken - Studenten kennen de identificatieprocedure voor het differentiëren van Gram negatieve en Gram positieve humane pathogenen met behulp van biochemische en serologische eigenschappen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Theoretische kennis van de cursus Algemene Microbiologie, Inleiding tot de medische en biologische technieken en Biologie van het eerste jaar en van de cursus microbiologie van het eerste semester, tweede jaar.

A. Type

 • cursus
 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

- VERHAEGEN, J., VERBIST, L., PYCKAVET, M., 2001. Medische microbiologie voor laboratoriumtechnologen Deel 1 en Deel 2. Leuven, Acco. - TYTGAT, I, Niet gepubliceerde handouts, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

- http://www.bact.wisc.edu/bact330/bact330homepage - http://www.med.sc.edu:85/book/welcome.htm - http://gsbs.utmb.edu/microbook/toc.htm

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

Het schriftelijk examen bestaat uit een reeks vragen. Er zijn meerdere mogelijkheden: meerkeuzevragen, open vragen, invullen van een term, juist/fout vragen, tekeningen,... . De nadruk ligt op kennis van de verschillende bacteriën wat betreft de virulentiefactoren en de kweek- en identificatiestrategieën. Het project dat in groep gebeurt, wordt beoordeeld op basis van de volgende elementen: 1) het geschreven werkstuk: dit vormt een geheel en wordt op wetenschappelijke wijze neergeschreven, met juiste vermelding van bronnen. De definitieve tekst wordt op het elektronisch leerplatform geplaatst. 2) het logboek: dit geeft weer waar en wanneer welke studenten informatie hebben opgezocht . Het definitieve logboek wordt op het elektronische leerplatform geplaatst. 3)de presentatie: deze wordt beoordeeld op inhoud en vorm, vraagsteling achteraf geeft de inhoudelijke diepgang weer. De presentatie wordt op het elektronische leerplarform geplaatst. 4)het teamwerk: dit wordt beoordeeld tijdens de groepssessies en aan de hand van een evaluatieformulier. De examenvragen over de inhoud van het project worden opgesteld aan de hand van de inhoud van de hierboven vermelde handboeken.
OA:
06021142
Code:
06021142
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands