Afstudeerproject (2006-2007)

- na overleg met stagecoördinator en departementshoofd, worden de onderwerpen die de studenten ingediend hebben goedgekeurd - een eindwerkbegeleider begeleidt de student bij het uitwerken en schrijven van zijn eindwerk

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
- de studenten kunnen grondig een bepaald aspect van het bedrijfsleven bestuderen en toetsen het aan de concrete bedrijfsomgeving waarin zij zich bevinden - de studenten kunnen een rapport schrijven van ongeveer 30 blz. In een zakelijke stijl - de studenten kunnen toegevoegde waarde creëren d.m.v. hun eindwerk dwz het kritisch toetsen van verworven informatie aan de eigen bedrijfsomgeving - de student kunnen een presentatie brengen over de belangrijkste bevindingen van hun eindwerk voor een professionele jury - de student kunnen vlot inspelen op een kritische bevraging door een professionele jury

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Na het succesvol afronden van het tweede jaar en het eerste semester van het derde jaar, zijn de studenten voldoende voorbereid om hun eindwerk te schrijven. Tijdens de vak Communicatie in het Nederlands wordt de student vertrouwd gemaakt met het opzoeken en verwerken van informatie.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Handleiding stage en eindwerk - Handleiding bij het schrijven van eindwerk en stageverslag - Stijlwijzer KHK

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
08272840
Code:
08272840
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands