elektrische installaties oef (2006-2007)

Een laagspanningsinstallatie voor een klein bedrijf wordt ontworpen : eerst d.m.v. het opstellen van een werkblad en door het gebruik van catalooggegevens, achteraf d.m.v. een daarvoor specifiek softwareprogramma. De bedoeling is de werkwijze en vooral de achtergrond van deze problematiek te kunnen inschatten. Tijdens het ontwerp komen achtereenvolgens aan bod: vermogenbalans en ontwerp van de vermogenverdeling, kabelberekening (warmte, spanningsverlies), berekenen van de beveiliging (kortsluitberekening, filiatie, selectiviteit), personenbeveiliging, controles (minimale kortsluitstroom, uitschakeltijd).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De student heeft inzicht in de opbouw van een laagspanningsinstallatie in een groot gebouw en kan dit inzicht vertalen naar een praktisch ontwerp. De student kan opgedane kennis combineren met gegevens van fabrikanten om te komen tot een bruikbaar en gefundeerd resultaat. De student moet keuzen kunnen maken en, als er geen optimale oplossing is, een voor hem aanvaardbare en verdedigbare keuze kunnen maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: catalogi, software ecodial

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

cursus 'Berekenen van laagspanningsinstallatie', Jacobs Victor, 2006, zelf uitgegeven publicatie

A. Types

 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek
 • aan de computer

B. Omschrijving

Op het einde van het academiejaar worden 2 testen gehouden. De eerste test vraagt het ontwerp van een (kleine) installatie d.m.v. catalooggegevens. Bij de tweede test gebruikt de student de computer om een installatie te ontwerpen. De docent geeft bij elke stap van het ontwerp een theoretische inleiding. Dan is het aan de studenten om de berekening van het ontwerp verder aan te vullen. De docent blijft stand-by om verdere problemen te helpen oplossen.
OA:
03202101
Code:
03202101
Vakcoördinator:
Vic Jacobs
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands