Psychologie (2006-2007)

In een eerste deel worden een aantal thema's uit de sociale psychologie aangereikt die voor verpleegkundigen in hun relatie tot de patiënt en tot hun team relevant zijn: persoonsperceptie, attributie en sociale beïnvloedingsprocessen. Een tweede deel van de cursus behelst een aantal thema's uit de gezondheidspsychologie. Meer bepaald staat o.a. de dubbele relatie tussen stress en ziekte centraal. In dit kader worden ontspanningsoefeningen en -technieken gegeven. Er wordt tevens een model aangereikt dat een zicht geeft op factoren die de reactie van een patiënt en zijn/haar omgeving kunnen verklaren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
Toelichting:
De student kan een sociale situatie analyseren en de sociale beïnvloedingsprocessen duiden. De stucent formuleert de ontwikkelingsvaardigheden per levensfase en doorheen de verschillende levensfasen. De student kan de ontwikkelingsvaardigheden illustreren aan de hand van eigen voorbeelden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Inge Paesschierssens, 2004, Sociale psychologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Departement Gezondheidszorg Lier, Inge Paesschierssens, 2006.Onuitgegeven nota's bij de cursus gezondheidspsychologie, KHKempen Departement Gezondheidszorg Lier

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
07282120
Code:
07282120
Vakcoördinator:
Inge Paesschierssens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands