Dienstenaanbod (2006-2007)

Steeds meer ziet men in hoe belangrijk thuiszorg is en erkent men de behoefte om ondersteuning voor families uit te bouwen. De familiale inzet en affectie, het "thuis" zijn, kunnen niet door institutionele zorg worden vervangen. Het onderzoek van het CBGS bevestigt dat mensen bereid blijven om in te staan voor zorgbehoevende personen, alhoewel in onze huidige maatschappij de beschikbaarheid niet vanzelfsprekend is. Andere factoren (bijv economische factoren) die hebben bijgedragen tot de expansie van de thuiszorg worden kort onder de loep genomen. Daarnaast ontwikkelen studenten inzicht in het belang van een doordachte keuze voor thuiszorg en de consequenties van deze keuze voor de betrokken partijen. Hebben zij aandacht voor de draagkracht- en last van de mantelzorger, voor het bewaken van de kwaliteit van de afspraken en de zorgplanning. Waar nodig kunnen zij aangepaste en haalbare maatregelen voorstellen ter ontlasting van de thuiszorgsituatie. Studenten verwerven inzicht in de brede en onoverzichtelijke waaier aan voorhanden zijnde thuiszorgondersteunende diensten en -tegemoetkomingen. In casuïstiek wordt de student getraind om o.a. dit thuiszorgaanbod kritisch en genuanceerd in te zetten. Sociale diagnostiek wordt getraind binnen deze cauïstiek. De leerstof wordt dan ook schriftelijk geëxamineerd a.h.v. casuïstiek. Er worden twee dagen binnen het opleidingsonderdeel klinisch onderwijs benut i.h.k. van studiebezoeken, casuïstiek en groepswerk rond de thematiek van psychiatrische thuiszorg en rond diversiteit. Deze thematiek wordt gezamenlijk behandeld met de optie psychiatrische verpleegkunde. De studenten werken hierover een opdracht uit.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Zie inhouden

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Advies: Thuisverpleegkunde 2Ba De zorgvrager in de sociale context (sociale kaart) 2Ba

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Diepstraten, F., (2006-2007); Blik op de thuiszorg. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout. Oris, C. Sociale Diagnostiek. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

Sociale (land)kaart Werkgroep thuisverzorgers vzw (2005; jaarlijks herzien); Gids in de thuiszorg; gratis inzage en paperback bestelbaar (€ 10,00) op www.mantelzorg.be/js/thgids.htm

A. Types

B. Omschrijving

- Hoorcolleges - Casuïstiek - Klasgesprek met kandidaat vluchteling - Klasvergaderingen - Klinisch onderwijs (2 dagen)

A. Types

B. Omschrijving

Schriftelijk examen rond casus (zowel C. Oris als F. Diepstraten) Opdracht psychiatrische thuiszorg
OA:
09289431
Code:
09289431
Vakcoördinator:
Cois Diepstraten
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands