project fermentatie (2006-2007)

In het project fermentatie wordt gewerkt rond de bakkersgistfermentatie en het omvat tevens een aantal andere experimenten die passen in het kader van de fermentatietechnologie. De bakkersgistfermentatie wordt uitgevoerd in een fermentor op laboschaal. In deze proef ligt de nadruk op het meten en regelen van het fermentatieproces. Er worden off-line analyses uitgevoerd naast de on-line metingen die automatisch gebeuren. De werking van verschillende regelkringen voor zuurstof, pH, temperatuur wordt in de praktijk getoetst. Fermentaties kunnen in batch, fed-batch of als (semi-)continu proces uitgewerkt worden. Andere experimenten die kaderen in de fermentatietechnologie kunnen zijn: bestuderen van de werking van enzymen (fermentatieproducten), vb. de invloed van pectinase op de sapopbrengst bij de productie van appelsap, immobiliseren van enzymen en/of microbiële cellen en bestuderen van het effect van immobilisatie op productiviteit, enz. Een laatste onderdeel van het project fermentatie is een bezoek aan een bedrijf waar een fermentatie op industriële schaal uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld de productie van citroenzuur door Aspergillus niger in een oppervlaktefermermentatie. Zowel de upstreamprocessing, de fermentatie zelf als de downstreamprocessing worden uitvoerig toegelicht.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek
Toelichting:
Voor de andere experimenten dan de bakkersgistfermentatie wordt aan de studenten geen "kant-en-klare" handleiding aangeboden, waarin de experimenten stap voor stap zijn uitgewerkt. Wel worden een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, waarop de studenten een antwoord dienen te formuleren d.m.v. het uitvoeren van experimenten. De studenten zoeken zelf informatie op en bepalen zelf welke testen uitgevoerd moenten worden en hoe de testen opgezet moeten worden.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
Toelichting:
De studenten kunnen de concepten uit de hoorcolleges toepassen op de aangeboden thema's. De studenten kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde experimenten. De studenten kunnen informatie opzoeken om de waargenomen analyseresultaten te verklaren. De studenten kunnen de projectinhoud op een correcte, bondige en volledige wijze voorstellen. De studenten kunnen taken verdelen en in groep functioneren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op WWW
 • Andere: Bundel met opzet van experimenten

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • projectwerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie
 • peer assessment

B. Omschrijving

OA:
03202670
Code:
03202670
Vakcoördinator:
Leen Van Campenhout
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands