Recht en gezondheidseconomie (2006-2007)

In Dit OA bestaat uit verschillende hoofdstukken Gezondheidseconomie In de gezondheidseconomie worden eerst algemene economische begrippen (vraag - aanbod - prijs) geduid om nadien verder in te kunnen zoomen op gezondheidseconomie, meer bepaald vraag - aanbod en prijs binnen de gezondheidszorg en de (Belgische) ziekteverzekering. Ook de ziekenhuisfinanciering komt in vogelvlucht aan bod: hoe worden ziekenhuizen betaald en welke invloed heeft dit op de zorgverlening en het werk van de verpleegkundige? De ziekenhuisfactuur: wat krijgen patiënten te zien hierover op hun zgn. 'factuur'? We eindigen met een kort hoofdstuk: wat te doen als ik afstudeer? Recht De nadruk van het hoofdstuk recht ligt op het aansprakelijksrecht in de medische en verloskundige sector. Ook juridische aspecten rond geassisteerde vruchtbaarheid en specifieke misdrijven in hoofde van het beroep komen aan bod (beroepsgeheim - zwangerschapsafbreking - hulpverleningsplicht) Organisatie maternele en neonatale zorg In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de organisatie van de zorg voor moeder en pasgeborne. Aspecten zoals werken als zelfstandige vroedrouw, Kraamzorg en expertisecentra kraamzorg, Kind en Gezin en SPE komen aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De vroedvrouw beschikt over het vermogen om, via reflexie, haar eigen identiteit te bewaken en uit te bouwen zowel binnen haar beroepsdomein als lid van de samenleving.
 • C06 De vroedvrouw heeft expliciete aandacht voor het belang en de betekenis van natuurlijke fysiologische processen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Het is haar opdracht deze op een adequate wijze te beschermen, te observeren, te analyseren en het verdere verloop ervan in te schatten.
 • C10 De vroedvrouw heeft de expertise om, vanuit een holistisch referentiekader, de noodzakelijke, accurate en multidimensionele zorg te verlenen aan de cliënt. Zij is in staat deze zorg aan te passen aan de levensfase van de cliënt.
 • C13 De vroedvrouw kent de wetgeving en het beleid met betrekking tot haar beroep en laat haar professionele activiteit door deze bepalingen sturen.
 • C14 De vroedvrouw levert een actieve bijdrage aan kwaliteitsbevorderende processen door de implementatie hiervan te ondersteunen en te bewaken.
 • C17 De vroedvrouw is positief kritisch ingesteld om eigen handelen en dat van het team in vraag te stellen.
 • C18 De vroedvrouw kan zowel aan intra-, extra- als transmurale zorgverlening participeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Baldewijns, K. (2006). Gezondheidseconomie. Onuitgegeven nota's bij de cursus voor het 3e jaar van de opleiding Bachelor in de vroedkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, departement gezondheidszorg Lier Yperman Ponde (2007). Organisatie maternele en neonatale zorg. Onuitgegeven nota's bij de cursus voor het 3e jaar van de opleiding Bachelor in de vroedkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, departement gezondheidszorg Lier Martens M. (2007). Recht Onuitgegeven nota's bij de cursus voor het 3e jaar van de opleiding Bachelor in de vroedkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, departement gezondheidszorg Lier

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
03296200
Code:
03296200
Vakcoördinator:
Karolien Baldewijns
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands