Statistiek en SPC (2006-2007)

 • Steekproef versus 100 %-controle
 • Frequentieverdelingen
 • Kengetallen van steekproefverdelingen
 • Het gebruik van frequentieverdelingen
 • Kansrekening -Kansvariabelen
 • Theoretische verdelingsfuncties (binomiale, poisson, normale verdeling) -
 • Inleiding: statistische procescontrole
 • Procesvariaties en procesbeheersing
 • Procesbeheersing van een kwantitatieve grootheid met een Xbar-R-kaart
 • Procesbeheersing van een kwantitatieve grootheid met een X-kaart
 • Process capability
 • Procesbeheersing van een kwalitatieve grootheid met regelkaarten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
Toelichting:
 • De bachelor in elektromechanica kan meetgegevens voorstellen in een frequentietabel en een histogram opstellen voor deze gegevens zodat hij een globaal beeld krijgt van centrum en spreidingsmaten.
 • De bachelor in elektromechanica kan elementaire begrippen uit de statistiek toepassen (o.a. frequentieverdeling, kansverdeling, centrum- en spreidingsmaten, kansrekenen, rekenen met verdelingsfuncties) waarbij hij kritische reflecteert over het bekomen resultaat.
 • De bachelor in elektromechanica kan gewone en bijzondere oorzaken van variaties in een proces identificeren a.d.h.v. het interpreteren van controlekaarten.
 • De bachelor in elektromechanica kan oplossingen voorstellen op bijzondere oorzaken van variatie op te heffen.
 • De bachelor in elektromechanica kan de gepaste controlekaart kiezen, de controlegrenzen bepalen, kan controlekaarten gebruiken en interpreteren zodat hij een proces statistisch kan beheersen.
 • De bachelor in elektromechanica kan de processcapability van een proces bepalen waarbij hij de gevraagde specificaties van een productieproces controleert en opvolgt.
 • De bachelor in elektromechanica kan statistische excel-functies hanteren om berekeningen te doen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - wiskunde
 • Studenten bezitten de volgende competenties zie onderwijsactiviteiten

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Statistiek een inleiding voor het hoger onderwijs, J. T. Mc Clave, e.a., uitgeverij Pearson Education, ISBN 9043005010 cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210374
Code:
05210374
Vakcoördinator:
Frank Peeters
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands