Communicatie in het Engels (2006-2007)

1. In de korte periode voor de stage worden intensief de vaardigheden ingeoefend die zullen vereist zijn tijdens de stage:vertalen van bedrijfsmededelingen ('bulletin boards'), lezen en bespreken van teksten over bedrijfsgerichte onderwerpen, role plays die de assertiviteit van de secretaresse moeten vergroten, het opstellen van een persoonlijk dossier mbt solliciteren en persoonlijk portfolio. Komen verder aan bod: de taken van de secretaresse in de verschillende economische sectoren en in de verschillende afdelingen van een bedrijf worden via een gevarieerd aanbod van oefeningen en voor te bereiden taken benaderd : bestudering van de economische sectoren, bestudering van de bedrijfsstructuur, de productieafdeling, de sales & marketing afdeling, de financiële afdeling, de personeelsafdeling, general management. Beoogd eindniveau: CEFR C1

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Basiscompetentie 1: De studenten OM kunnen zakelijke communicatie zelfstandig afwikkelen. Extra competenties: 1.De studenten OM bezitten de vereiste taalkennis om zakelijke informatie af te handelen. 2.De studenten OM kunnen de benodigde zakelijke informatie verzamelen en beoordelen. 3.De studenten OM kunnen zakelijke informatie verwerken en presenteren 4.De studenten OM kunnen een geschikte communicatiestrategie voor zakelijke situaties bepalen. Basiscompetentie 2: De studenten OM kunnen hun werk en de daartoe benodigde competenties managen. Extra competenties: De studenten OM kunnen hun werk organiseren en zelfstandig uitvoeren. De studenten OM kunnen in een team en een organisatie werken. De studenten OM werken aan hun verdere professionalisering.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes het tweede jaar hebben doorlopen worden toegelaten tot de cursus. Internationale studenten moeten level B2 English van het talenportfolio voor volwessenen hebben verworven en een aanvraag tot toelating indienen bij het departementshoofd.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

De studenten dienen 10 artikels te lezen uit Engelse kwaliteitstijdschriften of -kranten. Ze mogen hiervoor ook internet raadplegen. Deze lectuur wordt besproken tijdens het mondelinge examen. Mark Powell, 2004, In Company, Upper Intermediate, McMillan, 159p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De student kan steeds een beroep doen op monitoraat
OA:
08272480
Code:
08272480
Vakcoördinator:
Fred Geysels
Semester:
1
Studiepunten:
10
Onderwijstaal:
Engels