Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

De lesactiviteit VERPLEEGKUNDIGE ETHIEK verdiept filosofisch-ethische inzichten om tot een genuanceerd ethisch oordeel te komen over zorgsituaties vanuit zes recente ethische benaderingen (principe-benadering, fenomenologische benadering, narratieve benadering, hermeneutische benadering, discours-ethische benadering, zorgethische benadering). Vanuit deze genuanceerde analyse komt men tot haalbare voorstellen tot goede zorg in concrete zorgsituaties uit de eigen verpleegkundige praktijk. De lesactiviteit ZINGEVING EN LEVENSBESCHOUWING verdiept het levensbeschouwelijke aspect van de zorgtaak. De student verkrijgt, in dialoog met diverse levensbeschouwingen en met name de christelijke traditie, inzicht in de eigen levensbeschouwelijke visie en spiritualiteit, en leert deze te verhelderen en te communiceren in dialoog met anderen. Vanuit dit inzicht in het eigen levensbeschouwelijke profiel wordt nader ingegaan op spiritualiteit als verpleegkundige zorgtaak in het algemeen en met oog op spirituele en religieuze noden in het bijzonder.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student is in staat om levensbeschouwing als zorgtaak te omschrijven, ermee om te gaan en te communiceren (Patroon 11 van Gordon). De student kan diverse aspecten van de samenhang tussen levensbeschouwing en ethiek omschrijven, hanteren en communiceren

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cursusmateriaal + powerpoint handouts ter beschikking gesteld door de docente. I. Van Den Eynde, Religie, zingeving en levenbeschouwing, onuitgegeven cursus (leesmap + portfolio), KHK Turnhout, 2007.

C. Aanbevolen leermiddelen

G. Widdershoven, Ethiek in de kliniek. Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek, Amsterdam: Boom, 2000.

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

Voor het onderdeel Religie en levensbeschouwing maakt de student een individuele paper. Voor het onderdeel Ethiek werken studenten individueel en in groep concrete casussen uit. Hun ethische redenering zetten zij in een presentatie uiteen. Tenslotte integreren zij de reacties van de groep in hun ethische redenering en werken het geheel schriftelijk uit.
OA:
09289410
Code:
09289410
Vakcoördinator:
Ine Van Den Eynde
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands