Communicatie-TLO (2006-2007)

In Communicatie leer je hoe je omgaat met cliënten/patiënten. Je leert hoe communicatie "werkt", je observeert interactie tussen mensen, je oefent zowel basisvaardigheden als meer complexe vaardigheden en je leert verschillende gesprekssituaties gericht en goed aan te pakken. In dit vak sluiten theorie en praktijk dan ook naadloos bij elkaar aan. Thuis, in de school en op stage, en in de lessen krijg je ruim de gelegenheid om te oefenen vanuit casussen die we je voorschotelen. De cursus biedt vanuit de algemene communicatietheorie een zicht op hoe communicatie werkt (circulariteit enz.). Verder wordt een model aangeboden dat het exploreren van de context van cliënten mogelijk maakt. Een overzicht van de basiscommunicatievaardigheden en structurerende vaardigheden ondersteunt dit. De begrippen boven-onder en samen-tegen van Leary worden ten slotte aangewend om interpersoonlijke interactie te verduidelijken. Het adviesgesprek, het omgaan met weerstand van patiënten tegen advies, het confronterend gesprek en het slechtnieuwsgesprek worden vanuit casussen en met behulp van video-opnames behandeld en ingeoefend. Daarnaast wordt ook een inleiding voorzien op het voorbereiden en schrijven van het eindwerk.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
Toelichting:
Basiscompetenties - Studenten kunnen de betekenis van de aangeboden communicatie-axioma's en modellen correct verwoorden. - Studenten kunnen de volgende gesprekken correct en met empathie uitvoeren: adviesgesprekken (met en zonder weerstand van de patiënt), confronterende gesprekken en slechtnieuwsgesprekken. - Studenten kunnen vanuit observatie een onderbouwde, kritische analyse maken van gesprekken op basis van de aangeboden theorie en modellen. - Studenten kunnen positief omgaan met feedback en durven die ook geven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Wuyts Alex (2006). Communicatie. Niet-gepubliceerde cursus. Geel: KHKempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03292433
Code:
03292433
Vakcoördinator:
Alex Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands