procedureel programmeren (2006-2007)

Inleiding
 • situering programmeertalen
 • compilers en interpreters
 • werkomgevingen
  • Microsoft Visual Studio / .NET
  • Borland
Procedureel Programmeren in C++
 • types
 • variabelen en constanten
 • operatoren
 • selectie (if en switch)
 • iteratie (for, while en do)
 • functies
 • lokale en globale veranderlijken
 • structures
 • arrays
 • strings
 • pointers
 • UML

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
Toelichting:
Studenten moeten op basis van de behandelde syntaxelementen uit de taal C++, en op basis van diverse uitgewerkte analyses en voorbeeldprogramma's in staat zijn om zelfstandig eenvoudige problemen te analyseren, en op te lossen met een C++programma. Problemen hebben in principe niet slechts één mogelijke (correcte) oplossing. De student moet in staat zijn om voor- en nadelen van verschillende oplossingsmethoden tegen elkaar af te wegen en tekortkomingen in het bekomen resultaat kunnen achterhalen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
Toelichting:
De student moet kennis hebben van de beperkingen van algoritmes en het gebruik van bepaalde types, waardoor berekeningen niet altijd helemaal exacte of zelfs foutieve resultaten opleveren. Hij moet in staat zijn om minstens aan te geven wat de oorzaken zijn van onnauwkeurigheden of andere problemen.

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen de oplossingsstrategie voor een bepaald probleem omzetten in C++-code. Bij het behandelen van de syntax-elementen wordt ook aandacht besteed aan de nieuwste taaluitbreidingen zoals gedefinieerd in de Standard Template Library. Als ontwikkelingsomgeving wordt de meest recente versie van Microsoft Visual .NET gebruikt. Studenten kunnen een systematische methode bedenken voor het oplossen van programmeerbare problemen en deze opsplitsen in kleinere entiteiten. Hierbij maken zij een verantwoorde keuze voor de meest geschikte gegevensstructuur. In de voorbeelden en oefeningen komen toepassingen aan bod gerelateerd aan andere vakgebieden als wiskunde, mechanica, statistiek, fysica, ... Daarbij wordt duidelijk dat kennis van een programmeertaal alleen weinig zinvol is. Om die efficiënt te kunnen gebruiken om een probleem op te lossen is immers ook een grondige kennis van het vakgebied waar het probleem zich stelt onmisbaar.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene kennis van de Windows-omgeving. Kennis van de mogelijkheden en het gebruik van het netwerk op de campus. Betekenis van begrippen als operatoren, formules en functies.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

handboek:
Laan Gertjan, 2002, Aan de slag met C++, Academic Service, Schoonhoven, [ISBN 90-395-1689-8]
beschikbaar op het computernetwerk van de campus:
 • powerpointpresentaties
 • voorbeeldprogramma's
 • oefeningen
Geeraerts Guy, 2006

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

Alle lessen worden gegeven in een computerlokaal, waar elke student individueel over een PC beschikt. De powerpointpresentaties worden gebruikt als leidraad bij de theorie. Afwisselend met theorie worden voorbeeldprogramma's uitgetest en besproken. Bij de oefeningen gebeurt de analyse van het probleem deels individueel, deels klassikaal. Afsluitend worden mogelijke oplossingen besproken.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek
 • aan de computer
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

Het examen omvat een schriftelijk gedeelte, dat deels bestaat uit open vragen en deels uit meerkeuzevragen. Hierbij mogen geen hulpmiddelen (zoals handboek of PC) worden gebruikt. Daarnaast is er ook een gedeelte dat aan de computer wordt opgelost, waarbij enkele programma's dienen te worden geschreven of aangevuld. Gebruik van handboek en het materiaal op het netwerk van de campus (powerpointpresentaties, voorbeelden, oefeningen) zijn hierbij toegelaten. Contact met de docent opnemen kan voor, tijdens en na de les, en buiten de lessen bij voorkeur via email.
OA:
03200201
Code:
03200201
Vakcoördinator:
Guy Geeraerts
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands