land- en milieubeheer pract (2006-2007)

Met de in de theorie aangereikte kennis en met de nodige zelfstudie analyseert de student zijn eigen gemeente op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid. Dat resulteert in een schriftelijke en mondelinge voorstelling van zijn bevindingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren
Toelichting:
De student kan onafhankelijk opzoekwerk verrichten over onderwerpen in verband met land- en milieubeheer. Hij weet de nodige instanties te contacteren. Hij kan de gevonden gegevens tot een goede presentatie verwerken. Hij is vertrouwd met de basisbegrippen van GIS.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De structuur van het federaal België Noties van het tot stand komen van wetten en decreten Noties van de globale en regionale milieuproblemen Kennis van de land- en tuinbouwsector

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW
 • Andere: Info van gemeenten, provincies en Vlaanderen

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

Studenten kunnen tijdens de les vragen stellen en afspraken maken voor verduidelijking. E-mails van studenten krijgen binnen de 2 dagen zeker een antwoord.
OA:
03201980
Code:
03201980
Vakcoördinator:
Dirk De Roose
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands