Onderwijsbevoegdheid Godsdienst - vakdidactiek (2006-2007)

- De leerplannen van de eerste graad rooms-katholieke godsdienst en de achtergrondinformatie. - De pedagogisch-didactische grondopties van de leerplannen en de leermiddelen voor het S.O. - Didactische werkvormen voor het godsdienstonderricht voor de secundaire school

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
- Studenten begrijpen de teksten van het Oude Testament vanuit een historisch-kritische lezing - Studenten kunnen de teksten van het Oude Testament actualiseren - De studenten krijgen inzicht in de didactische grondopties van de leerplannen. - Studenten kunnen de leerplannen van de eerste graad op een didactisch verantwoorde wijze uitwerken - de studenten kunnen vakdidactische werkvormen uitwerken voor een lessenreeks godsdienst.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- gebruik bijbel Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- geen Studenten bezitten de volgende competenties:- geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Dijckmans Chris, Godsdienstdidactiek 1Baso, niet-gepubliceerde cursus, KHK, 2006-2007 Jeugdbijbel naar keuze. Leerplan rooms-katholieke godsdienst Licap, 2000. Zelfstandige leesopdracht: de christelijke feesten; hun geschiedenis en oorsprong (samengestelde leesbundel) Zelfstandige leesopdrachrt: de Bijbel geeft te denken (samengestelde leesbundel) Lectuur Tijdschrijft Catechetische Service (doorlopend)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform
 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Partieel examen (eerste zittijd): mondeling (theoretisch gedeelte) + schriftelijk (toepassingsdeel)(20% van het jaarcijfer). Examen juni (tweede zittijd): schriftelijk (theoretisch gedeelte + toepassingsdeel) (40% van het jaarcijfer). Permanente evaluatieopdrachten (40% van het jaarcijfer). Examen (derde zittijd): schriftelijk (theoretisch gedeelte + toepassingsdeel) Overdracht cijfer permanente evaluatie naar derde zittijd: 50% Mogelijk tot persoonlijke begeleiding op vraag van de student. Studenten worden begeleid in de inhoudelijk-didactische uitwerking van lesvoorbereidingen n.a.v. de stages en krijgen hierover mondeling en schriftelijk feedback. Studenten ontvangen uitgewerkte voorbeelden voor de uitwerking van de taken permanente evaluatie en krijgen mondelinge feedback op het proces en de resultaten.
OA:
10255080
Code:
10255080
Vakcoördinator:
Chris Dijckmans
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands