Oefeningen toegepaste voedingsleer (2006-2007)

In oefeningen toegepaste voedingsleer wordt het afnemen,beoordelen en berekenen van een voedingsanamnese aangeleerd, Vooral methodische en technische vaardigheden worden ingeoefend waarbij communicatieve vaardigheden spontaan worden geintegreerd. Er wordt gewerkt met voedingsmiddelentabellen, beroepsspecifieke software, standaarden voor maten en gewichten, verstrekkingseenheden en portiegrootten. Voedingsschema's voor schoolkinderen, adolescenten, zwangeren, ouderen, sporters en vegetariërs worden opgesteld of aangepast, Een meer individugerichte benadering gebeurt a.d.h.v. eenvoudige casussen waarbij systematisch een probleem wordt aangepakt.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
Toelichting:
- Studenten kunnen relevante persoonlijke gegevens verzamelen en een voedingsanamnese afnemen via de beknopte dietary history methode en de 24 h-recall - Studenten leren door observaties en zelfreflectie factoren die de betrouwbaarheid van een methode bepalen herkennen - Studenten kunnen resultaten van een voedingsanamnese berekenen en beoordelen en aan de hand van verzamelde gegevens een correct en haalbaar voedingsadvies opstellen - Studenten kunnen op systematische wijze beroepsspecifieke problemen oplossen vanuit eenvoudige casussen m.b.t. de voeding van specifieke leeftijdsgroepen en in specifieke omstandigheden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: voedingsmiddelentabellen, aanbevelingen en standaa

B. Verplichte leermiddelen

Van Loo Marleen, 2006. Oefeningen toegepaste voedingsleer, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Nevo-tabel 2006, Nederlands voedingsstoffenbestand 2006 Voedingscentrum Hoge gezondheidsraad, FOD volksgezondheid, Veiligheid vande Voedselketen en leefmilieu,:2003, Voedingsaanbevelingen voor België De Backer G. 2003 Maten en gewichten : Handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België Becker-Woudstra et al, 2006, Het diëtetisch consult met DVD, Lemma

C. Aanbevolen leermiddelen

Nubel voedingsmiddelentabel

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • open boek
 • individuele taak

B. Omschrijving

De helft van de punten staan op permanente evaluatie waarbij volgende elementen aan bod komen: - voorbereidings- en verwerkingsopdrachten - reflectie- en observatieverslagen - opdrachten tijdens de les Vooral technische en methodische vaardigheden worden in rekening gebracht. Attitudes spelen in beperktere mate een rol. De praktische proef bestaat uit het afnemen en registreren van een anamnese, meer bepaald de beknopte dietary history, die je afneemt bij de docent. Er wordt zowel gekeken naar de interviewtechniek als naar het nauwgezet registreren van de gegevens op het registratieformulier. Tijdens het schriftelijk open boek examen wordt getoetst in hoeverre je door oefening en feedback de vereiste eindcompetenties van dit vak bezit.
OA:
06021591
Code:
06021591
Vakcoördinator:
Marleen Van Loo
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands