Algemene psychologie (2006-2007)

De psychologie - De mens in relatie met zijn wereld - Het bewustzijn - Van behoefte tot gedrag - Verschillen tussen mensen - leren - Betekeniskaders - Psychologie van culturele verschillen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
Toelichting:
De student kan belevingen en menselijk handelen beschrijven en analyseren in concrete situaties. De student kan interacties tussen de persoon en de situatie beschrijven en analyseren rekening houdend met motivationele aspecten en met de beketeniskaders. De student kan de betekenis van gedrag bespreken vanuit verschillende psychologische theorieën. De student kan aspecten van beleving en van gedrag in verschillende culturen vergelijken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- Handboek: Cuyvers Guido, 2000, Gedrag als menselijke ervaring, inleiding tot de psychologie. Wolters Plantyn, Antwerpen, 372 p. - Zelfstudie: hoofdstuk uit: Knipscheer, J. en Kleber, R., 2005, Psychologie en de multiculturele samenleving. Boom Onderwijs, 216 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

monitoraten en casusoefeningen
OA:
04230170
Code:
04230170
Vakcoördinator:
An Opsteyn
Semester:
1of2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands