Wiskunde (2006-2007)

* Problem solving * Rijen en reeksen * Deelbaarheidstheorie * Reële functies : veeltermfuncties, rationale en irrationale functies, goniometrische, logaritmische en exponentiële functies * Goniometrie * Didactiek: een keuze uit volgende onderwerpen: leren bewijzen, zorgverbreding, geschiedenis van de wiskunde, zelfstandig leren, algebra, informatieverwerking, motiveren, gebruik van media, contexten, actieve werkvormen, wiskunde in BSO en TSO, evaluatie, vaklokaal, materialen voor wiskunde, internet, pc-programma's, differentiatie, remediëring, jaarplanning, huistaken, nieuwe handboeken, leerplannen, grafische rekenmachine ... * Sommige andere thema's kunnen eventueel projectmatig uitgediept worden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen * kan je gepaste didactische middelen vinden om leerlingen uit 1B,2BVL en BSO te motiveren voor een concrete en praktijkgerichte wiskunde * kan je de pc inschakelen in de wiskundelessen * kan je de leerlingen geleidelijk aan stappen laten zetten in het verklaren van hun redenering en het opstellen van bewijzen, Dit kan op verschillende manieren : aanvullen van verantwoordingen, fouten ontdekken in een redenering, ontbrekende stappen invullen, analoge bewijzen maken, verschillende bewijsvormen hanteren, enzovoort, Als onderzoeker en innovator * kan je wiskundetijdschriften en naslagwerken raadplegen en deze inhouden verwerken in je lessen Als inhoudelijk expert * kan je het verschil uitleggen tussen rijen en reeksen, algemene termen bepalen en vraagstukken oplossen * ontwikkel je probleemoplossende, denk- en redeneervaardigheden. * kan je functieproblemen oplossen * beheers je de verbanden tussen de goniometrische getallen grondig en kun je dit toepassen in formules en vergelijkingen * kan je jaarplannen opstellen, evalueren, bewijzen maken, fouten analyseren * lees je in didactische standaardwerken en tijdschriften en ontdek je nieuwe didactische aandachtspunten * kan je ICT en nieuwe werkvormen integreren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De kennis, vaardigheden en attitudes bereikt in tweede studiejaar van de opleiding

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

* Cursusteksten van de docent * Handboek Machtig 3,5 en 4.5, Pienter 1ste jaar en 2de jaar leerboek-werkschrift * Leerplannen 1ste en tweede graad secundair onderwijs * Aanbevolen lectuur : Tijdschriften Uitwiskeling,Wiskunde en Onderwijs, Euclides, Nieuwe Wiskrant

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261740
Code:
11261740
Vakcoördinator:
Fons Michiels
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands