Didactiek bewegingsrecreatie (2006-2007)

In samenwerking met de stedelijke sportdienst en dienst stadspromotie organiseren de studenten een stadsspektakel waaraan de inwoners van Turnhout kunnen deelnemen. De winnaar van deze voor het publiek aantrekkelijke wedstrijd mag zich één jaar de Turnhoutse Patriot noemen. Studenten creëren zelf de proeven en deze worden na de opbouwende feedback door medestudenten en docent verder ontwikkeld. Bij de realisatie van dit spektakel gaat er veel aandacht naar de creatieve inkleding, vlotte presentatie en vloeiende organisatie. Studenten trachten binnen het opgelegde budget te blijven bij het uitwerken van de proeven en de hele entourage. Na afloop van het evenement volgt een kritische zelfreflectie en stelt iedere student zelfstandig een verbeterplan op.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen het verwachtingspatroon van de deelnemers inschatten en de opdrachten(proeven) op maat van de deelnemers uitwerken. Studenten beheersen de verschillende technieken van animatie, presentatie en organisatie en kunnen deze op een veilige wijze toepassen in de omgang met de deelnemers. Studenten kunnen hun activiteit vlot laten verlopen dankzij een strakke organisatie en efficiënte planning. Studenten kunnen steeds het aspect veiligheid inzake deelnemers en toeschouwers volledig integreren in de verschillende opdrachten. Studenten kunnen reflecteren over hun ervaringen en hun leerwinst kritisch formuleren. Studenten kunnen creatieve opdrachten (proeven) creëren. Studenten kunnen in teamverband dit stadsspektakel organiseren door een eerlijke en efficiënte taakverdeling na te streven waarbij de studenten in staat zijn om elkaar aan te vullen waar nodig. Studenten kunnen contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe partners bij de organisatie van dit evenement. Studenten trachten steeds met respect voor de cultuur en het patrimonium van de stad de proeven een typisch Turnhouts accent te geven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Het beheersen en kennen van de inhouden van het 2de jaar bewegingsrecreatie didactiek is noodzakelijk.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254631
Code:
10254631
Vakcoördinator:
Karl Keuppens
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands