Communicatievaardigheden (2006-2007)

Vertrekkend vanuit het theoretisch kader van de algemene communicatietheorie worden de communicatievaardigheden besproken die een hulpverlener nodig heeft om goed om te gaan met weerstanden bij cliënten en om slechtnieuwsgesprekken en inzichtgevende gesprekken tot een goed einde te brengen. De nadruk ligt daarbij op de flexibiliteit waarmee omgegaan moet worden met deze vaardigheden in functie van de noden van de cliënt. Een apart deel van de cursus gaat over communicatieve strategieën om om te gaan met kritiek en conflicten en over groepsdynamica. Verder wordt gewerkt vanuit stagecasuïstiek waarbij de communicatieve problemen die studenten tegenkomen op stage worden besproken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten herkennen de basiscommunicatievaardigheden en de axioma's van de algemene communicatietheorie in praktijksituaties en benoemen ze correct tijdens besprekingen. - Studenten kunnen de communicatievaardigheden gepast inzetten in complexere praktijksituaties en houden daarbij rekening met de axioma's van de algemene communicatietheorie. - Studenten kunnen gepast erkennend, ondersteunend en motiverend omgaan met weerstanden bij cliënten in gesimuleerde advies- en slechtnieuwsgesprekken en inzichtgevende gesprekken. - Studenten kunnen groepsprocessen herkennen en beschrijven. - Studenten kunnen een aantal gepaste strategieën toepassen in het omgaan met agressie. Extra competenties: - Studenten geven elkaar gepast en kritisch feedback en staan zelf open voor feedback. - Studenten gebruiken een ruim gamma aan nuances in hun interactie met anderen .

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Lang Gerrit, Van der Molen Henk, 1991. Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening. Baarn, Nelissen, 187 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Permanente beoordeling ( 40%): gebaseerd op je communicatie tijdens de twee stageperiodes Mondeling examen 60%: De studenten krijgen een korte voorbereidingstijd , trekken een casus en spelen een R.S. met de docent waarin de geziene leerstof is verwerkt.
OA:
06022382
Code:
06022382
Vakcoördinator:
Liesbet De Bot
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands