Psychologie (2006-2007)

Deel 1: In het opbouwen van een adekwate communicatie - uitgaande van de beroepshoudingen - is een degelijke inzichtelijke achtergrondkennis van volgende topics noodzakelijk: - de waarneming: de sociale waarneming, de risico's bij de interpretatie van het gedrag, de stoornissen bij de waarneming, de communicatie met spraakgestoorden, auditief en visueel gehandicapten. - het belang van het geheugen voor het gedrag: het goed gebruik van het geheugen (beïnvloedende factoren) en de stoornissen in het geheugen (o.a. dementie). - het belang van en de stoornissen in de fantasie en het denken. - het belang van leerprocessen als conditionering en imitatie en toepassingen hiervan in het beroepsveld. Deel 2: Leerinhoud i.v.m.'Omgaan met moeilijke situaties en helpen bij verdriet en verlies' + Verder uitgebouwde vaardigheidstraining ( zie 2de jaar) in verband met communicatie/ sociale vaardigheden i.h.b. moeilijke en droevige situaties. Deel 3: Principes rond klantgericht onthaal - omgaan met klachten Principes rond het kwaliteitsgericht denken in een ziekenhuis/zorgverleningsunit + toepassingen van het kwaliteitsdenken op de 2 stageplaatsen Deel 4: Presenteren , een kunst en een kunde - Voorbereiding presentatie eindwerk voor een jury

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
- de student kan het eigen gedrag kritisch evalueren en eventueel bijsturen. Op basis van deze reflecties streeft hij naar optimalisering van zijn communicatieve vaardigheden met patiënten, collega's en hiërarchisch oversten. - de student kan een bijdrage leveren aan het kwaliteitsgerichte denken en vernieuwend werken in teamverband - de student kan goed inschatten in hoeverre hij de werkuitvoering volledig zelfstandig kan en mag afhandelen, hoeveel initiatief hij zelf kan en mag nemen. - de student kan psycho-sociale en maatschappelijke vragen in concrete beroepssituaties onderkennen en een beredeneerd standpunt innemen,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die het tweede jaar met succes voleindigd hebben, worden toegelaten tot deze cursus,

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Keirse M., Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener, Lannoo, Tielt, 1996. ( eerste 80 pgs). Syllabus: Pottie Cécile.2004, Helpen bij verdriet en verlies. Handouts bij het boek M. Keirse. 25p, Syllabus: Pottie Cécile, 2004, Inleiding tot de algemene psychologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, 100p. Syllabus: Pottie Cécile , 2004, Principes rond klantgerichtheid voor het medisch secretariaat. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, 36p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
08270490
Code:
08270490
Vakcoördinator:
Cécile Pottie
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands