Organische chemie (2006-2007)

de stof: atomen en moleculen basisbegrippen: atoommassa en molekuulmassa, het begrip "mol", het "getal van Avogadro", atoomverhouding en massaverhouding, koncentratie-eenheden van oplossingen structuur van de atomen het periodiek systeem der elementen: de tabel van Mendeljev de chemische bindingen: ionbinding, atoombinding, coördinatieve binding, metaalbinding nomenclatuur in de scheikunde: zuren, hydroxiden, oxiden, zouten de scheikundige reakties de gassen en gaswetten alkanen , alkenen functies met zuurstof functies met stikstof functies met halogenen en zwavel heterocyclische verbindingen enkele functie – omzettingen: hydrolyse, oxidatiereductie, additie stereochemie koolhydraten, proteïnen, lipiden Oefeningen op: hoeveelheidsuitdrukkingen, gehalteuitdrukkingen wet voor ideale gassen bepalen van de samenstelling van een verbinding stoechiometrische berekeningen naamgeving in de scheikunde atoommodel van Bohr soorten van chemische binding chemische reacties

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kennen de elementaire basisbegrippen van de anorganische scheikunde, aangevuld met oefeningen. De studenten kunnen de belangrijkste functies in de organische chemie herkennen en benoemen. De studenten hebben inzicht in de eigenschappen van de belangrijkste functies en verbindingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290090
Code:
03290090
Vakcoördinator:
Rob Van Deun
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands