Pedagogisch didactische vorming 1 (2006-2007)

Oriëntatie op kinderen, opvoeden en onderwijzen Introductie in het onderwijslandschap in Vlaanderen Observatie Lessen voorbereiden Ervaringsgericht werken en betrokkenheidsverhogende factoren Reflecteren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen specifieke voorkennis nodig

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

* Onuitgegeven cursussen van de docenten: Oriëntatie op kinderen, school en onderwijzen Observeren Hoe lesvoorbereidingen maken? Een praktische handleiding bij het ontwerpen van lessen Ervaringsgericht werken en betrokkenheidsverhogende factoren Reflecteren in de lerarenopleiding * Handboek: Laevers, F., Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs, Leuven: CEGO, 2004. * brochure: Onderwijs in Vlaanderen: Het onderwijslandschap in een notendop (uitgegeven door: Afdeling informatie en documentatie departement onderwijs, 2005)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

schriftelijk examen: 85 % van het totaal individuele taak: 15 % van het toaal
OA:
11267220
Code:
11267220
Vakcoördinator:
Ann Verheyen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands