Stage (2006-2007)

In het tweede jaar doen de studenten stage in twee verschillende voorzieningen, telkens in een andere doelgroep (psychiatrie, ontwikkeling, geriatrie of fysische revallidatie). Ze maken er kennis met de werksfeer en integreren in de groep paramedici. Contact met clienten staat centraal. Studenten observeren behandelingssessies en assisteren waar mogelijk. Studenten krijgen één volgclient toegewezen waarvoor een volledige rapportering wordt opgemaakt: gegevensbeschrijving, therapieplanning, uitvoering en evaluatie. Bij het einde van de stage evalueren de studenten hun eigen functioneren in een gesprek met de stagebegeleiding van de voorziening en van de opleiding.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Theorie en praktijkvakken eerste en tweede jaar ergotherapie.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Steensels Mark, 2006, Algemene ergotherapie. Niet gepububliceerde cursus, KHKempen, Geel. Daems Jo, 2006, 25 vragen over stage. Niet gepububliceerde cursus, KHKempen, Geel. Steensels Mark, 2007, Stagemap. Niet gepububliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • individuele taak
 • Andere: schriftelijke verslaggeving, gesprek

B. Omschrijving

De stage wordt beoordeeld aan de hand van een leidraad voor stagebeoordeling. Dit document wordt ingevuld door de student en de stagementor. Tijdens een tussentijdse en een eindevaluatiemoment worden de verschillende items en visies besproken waarbij de stagebegeleider een synthese maakt van de verschillende kwoteringen. (docstage-02-10) Tijdens de stage worden de studenten begeleid door een stagementor - ergotherapeut. De begeleidende docent bezoekt de student twee keer tijdens elke stage voor een evaluatiegesprek. Studenten met problemen tijdens de stage of bij schriftelijke verslaggeving krijgen aanvullende begeleiding als voorbereiding op de volgende stage.
OA:
06022390
Code:
06022390
Vakcoördinator:
Jo Daems
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands