Labo immunologische technieken (2006-2007)

Enzyme Linked Sorbent Assay Hemagglutinatie Hemagglutinatie Inhibitie Immuunhistochemie Immunoblotting of immunodotting Bedrijfsbezoek m.b.t. celculturen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
 1. Het technische aspect van de methoden doorgronden op basis van je wetenschappelijke achtergrond, en inzicht verwerven in de mogelijkheden en mogelijke problemen.
 2. De immunochemische analyses of kleuringen nauwkeurig en betrouwbaar uitvoeren, en op adequate (kwaliteitsvolle) wijze omgaan met apparatuur, reagentia en monsters.
 3. De meetresultaten correct evalueren, verwerken, interpreteren en rapporteren; bij afwijkingen oplossingen voorstellen om het probleem op te lossen of te voorkomen.
 4. Op een veilige en hygiënische manier werken, met aandacht voor laboratoriumveiligheidsvoorschriften en milieunormen.
 5. Werkschema's zelfstandig opstellen, opvolgen en bijsturen indien nodig; indien nodig meerdere analyses simultaan uitvoeren op basis van een goede planning.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Deun K., Labo Immunologische technieken, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie Toledo, L, Labo Immunologische technieken, Testen

C. Aanbevolen leermiddelen

 • Gosling J.P. (2000). Immunoassays, Practical approach. Oxford University Press
 • Rose N.R., Hamilton R.G., Detrick B. (2002) Manual of Clinical Laboratory Immunology. ASM Press, Washington DC.

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De beoordeling van bovenstaande competenties gebeurt via permanente evaluatie. Dit omvat de volgende 3 onderdelen: 1. Je voorbeiding op het labo (individueel) Je wordt verondersteld elke labomodule voor te bereiden door het lezen van de instructies en bijsluiters, en de noodzakelijke theoretische kennis op te zoeken in de cursus immunologie of in andere informatiebronnen. Voor je naar het labo komt voer je op Toledo telkens een korte test uit; deze geeft je een idee of je voorbereiding voldoende grondig is gebeurd. Let op: de resultaten van deze test tellen mee als permanente beoordeling. In dit onderdeel worden een aantal algemene (PB-01-03) en beroepsspecifieke competenties (C1) nagegaan 2. Je houding en functioneren tijdens het labo (individueel en in groep) In het labo werk je in teams. Om dit vlot te laten verlopen is niet alleen kennis belangrijk, maar ook overleg, planning en goede afspraken, bijvoorbeeld over werkverdeling en verantwoordelijkheden. Dit voorkomt ook fouten tijdens het uitvoeren van de onderzoeksstappen. Je wordt beoordeeld op je functioneel en efficiënt handelen en communiceren tijdens het labo, zowel individueel als in groep. Hierbij zullen vooral de algemene en algemeen beroepsgerichte competenties geëvalueerd worden. 3. Je schriftelijke weergave in je logboek (in groep) Alle stappen die je tijdens het labo uitvoert, alsook de resulaten van je onderzoek, worden per groep in een 'ingebonden en genummerd' A4-logboek genoteerd. Hierin moet het onderzoek nauwkeurig en volledig traceerbaar zijn weergegeven. De docent kan het logboek ten allen tijden opvragen om na te gaan welke reagentia zijn gebruikt (naam, merk, lotnr., vervaldatum), welke voorbereidingsstappen zijn uitgevoerd (verdunning, incubatie, temperatuur, tijden ...), welke toestellen zijn gebruikt (merk, serienummer ...), en wie de stappen heeft uitgevoerd. Print-outs mogen ingekleefd worden indien het gaat over 'verwerkte' gegevens (vb. excel-resultaten, grafieken, beschreven resultaten en besluiten), echter print-outs van websites op het internet en kopieën uit boeken zijn uit den boze, tenzij als bijlage (hierop worden geen quotaties gegeven). Bij controle van het logboek zullen vooral de beroepsspecifieke competenties worden nagegaan. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en is er de mogelijkheid om informatie of hulp te vragen. Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden.
OA:
06021401
Code:
06021401
Vakcoördinator:
Kelly Kuppens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands