Fysische chemie (2006-2007)

De mechanische en chemische eigenschappen van materialen bepaalt vaak de materiaalkeuze. Na de bereiding van koper en staal wordt ingegaan op de mechanische eigenschappen van materialen( treksterkte, kerfslag, ..) Vaak zijn de chemische eigenschappen van materialen belangrijk om corrosie te mijden. Daarom worden verschillende corrosiemechanismen besproken. Het brandgedrag van materialen en het voorkomen van brand wordt behandeld. Polymeren kunnen op meerdere wijzen tot een eindproduct worden omgevormd. Al deze technieken krijgen aandacht. Tenslotte is er het gedrag van materialen op nanoschaal : wat betekent nanotechniek nu en wat kan er de volgende decennia verwacht worden?

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
  • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

kennis van fysica eerste jaar kennis van de vergelijking van Nernst.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

cursus fysische chemie Niet gepubliceerde cursus G. Van Baelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

de vragen peilen vooral naar inzicht in de besproken technieken, m.a.w. je dient je steeds af te vragen WAAROM bepaalde technieken, handelingen ...... gebruikt worden. de docent is beschikbaar tijdens en na de lessen om leerstof te verduidelijken.
OA:
06030111
Code:
06030111
Vakcoördinator:
Guy Van Baelen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands