algemene voedingsleer (2006-2007)

Bouw van het verteringsapparaat - De vertering --- Voederopname --- Vertering in de maag --- Vertering in de dunne en dikke darm - De absorptie van de voedernutrienten - De vertering bij de vogels - De vertering bij paarden - Karakteristieken bij verschillende diersoorten. De vrije opname van voeders De veevoeders - De samenstelling van een veevoeder - De werking van de verschillende voederbestanddelen --- Water en droge stof --- Eiwitten --- Vetten, essentiële vetzuren --- Ruwe celstof, overige koolhydraten, N-vrij extract --- Mineralen --- Vitaminen --- Actieve stoffen Verteringscoëfficiënten -- Energie in veevoeders - De energiebehoefte van het dier - De energie inhoud van het voeder - Energie waarderingsystemen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
De voeding van dieren heeft altijd een directe relatie met de humane voeding en dus moet deze reflectie aanwezig zijn in de informatie.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis chemie Basiskennis biologie en dierkunde Elementaire kennis van voedermiddelen Begrippen van fytotechnie en plantengroei

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Handboeken en brochures over voeding en voedermiddelen Bezoeken aan gespecialiseerde beurzen over dierlijke productie Vaktijdschriften over dierenvoeding

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201990
Code:
03201990
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands