virtuele instrumentatie (2006-2007)

Grafische Programmeeromgeving Data-acquisitie en visualisatie Seriële communicatie/ GPIB Client-Server communicatie over TCP/IP DataSockets

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De student kan een beschrijving geven van de werking en het gebruik van: - de PC als data acquisitiecentrum

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Digitale technieken Basiskennis elektronica Werking analoge scoop Basiskennis informatica Basiskennis signalen en systemen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Handboek. Relevante websites op het Internet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef
 • permanente evaluatie
 • aan de computer
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
03200571
Code:
03200571
Vakcoördinator:
Vic Van Roie
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands