Geriatrie (2006-2007)

Het ziektebeeld dementie komt in al zijn aspecten aan bod, (symptomen, verloop, oorzaken,..) alsook de verschillende methodes en benaderingswijzen om om te gaan met dementerende ouderen. (Hoveling, Verdult, Validation) De problematiek van familieleden van dementerenden wordt nader bekeken. Het begrip animatie wordt geanalyseerd alsook de verschillende werkvormen die de animator in het rusthuis gebruikt. Geriatrie praktijk: Vanuit de praktijk van het werkveld worden aantal vragen geformuleerd. In de lessen praktijk worden oplossingen gezocht: - het oplossen van een casus - hoe organiseer ik een krantenuur voor ouderen ? - relaxatie bij zwaar dementerenden ?- activiteiten voor licht-dementerende ouderen ?- de inrichting voor een afdeling van dementerende ouderen ? - een uitstap voor de bewoners van het RVT ?

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
Basiscompetenties: - De studenten kunnen de kenmerken van het dementieel beeld analyseren en de gepaste begeleidingsstijl aanwenden. - De studenten kunnen een test naar waarde schatten en gebruiken en op basis van de bekomen analysegegevens een advies formuleren. - De studenten kunnen het effect van de leefomgeving van de dementerende oudere bepalen en hiervoor een theoretisch handelingsplan opstellen waarbij de dementerende oudere en zijn omgeving als een systeem worden beschouwd. - De studenten kunnen zich vanuit een animatieve grondhouding als ergotherapeut profileren om kwaliteitsvol wonen maximaal uit te bouwen. Extra competentie: - De student kan het effect van een groep naar waarde schatten en zijn ergotherapeutisch handelen hierop afstemmen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

cursus geriatrie 1ergo

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Jansen Greet, Van Uytsel Ann , 2004, Geriatrie 2 ergo, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 153p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • discussieseminarie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

mondeling examen: BC: 30 punten: de studenten krijgen een casus. Hieruit halen ze de stoornissen van eerste en tweede orde van dementie. Zij benoemen de fase waarin de bewoner zich bevindt volgens de verschillende auteurs en leggen ook uit waarom. Tevens vertellen ze, ook volgens de auteurs, hoe ze deze bewoner kunnen benaderen. EC: 10 punten: de studenten krijgen vragen omtrent de rest van de leerstof van dementie en omtrent het hoofdstuk animatie in de ergotherapie. Studenten kunnen steeds met vragen terecht tijdens de lessen of per mail.
OA:
06022350
Code:
06022350
Vakcoördinator:
Greet Jansen
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands