Frans: bedrijfseconomisch & juridisch (2006-2007)

De leerstof uit het eerste jaar wordt herhaald, uitgebreid, uitgediept of vervolledigd. Thema's: Algemeen : werkende bevolking en werkloosheid, economische sectoren, het verzekeringswezen, aardrijkskundige namen en inwoners. Specifiek : beroepsgerichte situaties zoals het verzorgen van presentaties, het gestructureerd becommentariëren van grafieken en tabellen en het nader verklaren van termen en begrippen. Spraakkunst: In het tweede jaar leren de studenten de telwoorden vlot begrijpen en noteren (met het oog op vlot telefoneren in het derde jaar), de comparatief en de superlatief gebruiken, het bijvoeglijk naamwoord onderscheiden van het bijwoord en op de juiste plaats zetten ten opzichte van het zelfstandig naamwoord, de courante werkwoorden vervoegen in de meest gebruikte wijzen en tijden, het persoonlijk voornaamwoord correct gebruiken en de verschillende vraagconstructies onderling af te wisselen. Lexicon: Een reeks zakelijke economische teksten dienen als uitgangspunt. Bovendien is er een aanvulling met specifieke woordenschat uit de algemeen economische leefwereld en uit de verzekeringsector. Communicatieve items: De studenten leren een gestructureerde uiteenzetting verzorgen met extra aandacht voor de kernideeën. Ook diagrammen, grafieken en tabellen beschrijven, becommentariëren en interpreteren staan op het programma. Beoogd eindniveau: CEFR A2

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
Toelichting:
De studenten kunnen een Franse tekst uit hun vakdomein verstaan en navertellen in eigen woorden. De studenten kunnen basistermen uit hun opleiding verklaren. De studenten kunnen een uiteenzetting geven in het Frans over domeinspecifieke onderwerpen. De studenten kunnen diagrammen, grafieken en tabellen gestructureerd becommentariëren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie de competenties van het eerste jaar verworven heeft, kan toegelaten worden tot de cursus.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: FAO-oefeningenprogramma

B. Verplichte leermiddelen

Bloemen Johan, 2006, Communicatie in het Frans (2). Niet gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

Op het elektronisch leerplatform Toledo staat de nodige software voor computerondersteunde zelfstudie.

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

De cursus is gebaseerd op deels begeleid en deels zelfstandig leren. In de syllabus zijn de eerste vier lessen van E. Bastiaenen "Terminologie financière, économique et administrative" opgenomen om kennis te maken met de specifieke woordenschat uit de algemeen economische leefwereld. Voor de computerondersteunde zelfstudie kan de student beschikken over de nodige software om thuis te oefenen. Alles staat ter beschikking op het electronisch leerplatform Toledo.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Begeleiding via leerplatform en FAO-oefeningenprogramma
OA:
08271580
Code:
08271580
Vakcoördinator:
Johan Bloemen
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Frans