Pedagogische vorming (2006-2007)

In de cursus komen de volgende onderdelen aanbod: - Kenmerken van onze huidige samenleving - Vormen van niet-opvoeden die je terugvindt in de samenleving: het psychologische begeleiden, het narcistische ouderschap en het opvoeden om te overleven. - Zoeken naar een haalbare en meer pedagogische verantwoorde opvoedingsstijl

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen kun je: opvoedingsstijlen herkennen, een adequate ontwikkelingsbevorderende omgeving realiseren die inspeelt op de noden van kleuters. Als opvoeder kan je: vormen van niet-opvoeden herkennen en in vraagstellen, nadenken over een eigen opvoedingsvisie en opvoedingsstijl. Als partner vanouders en verzorgers kun je: inzicht verwerven in de opvoedingsvormen die ouders/verzorgers hanteren, je openstellen voor de opvoedingskeuzes die ouders/ verzorgers maken. Als cultuurparticipant kun je actuele pedagogische thema's en ontwikkelingen identificeren en kritisch benaderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cursussen bij de module. Eigen notities studenten Artikels uit pedagogische tijdschriften, internet, videomateriaal

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • Andere: Monitoraten

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • open boek

B. Omschrijving

15% permanente evaluatie 85% open boek mondeling examen Monitoraat
OA:
11260652
Code:
11260652
Vakcoördinator:
Mieke Van Camp
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands