Productielogistiek en kwaliteitszorg (2006-2007)

PRODUCTIELOGISTIEK: -Materiaalbehoeftenplanning (MRP) -Master production schedule (MPS) - Just-In-Time -Theory of constraints (TOC) -Vergelijking MRP-JIT-TOC -Afdelingsbeheersing -Projectplanning KWALITEITSZORG -Total Quality Management -Kwaliteitstechnieken en - indicatoren -ISO 9000 -EFQM-model -Vergelijking van ISO 9000 en EFQM

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-De bachelor in elektrotechniek kan planningssystemen op middellange termijn (zoals materiaalbehoefteplanning, Just In Time, Theory Of Constraints) toepassen op een gegeven situatie waarbij hij het productieproces managet, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer. -De bachelor in elektrotechniek kan de operationele planning (vb.afdelingsbeheersing) toepassen op een gegeven situatie waarbij hij het productieproces managet, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer. -De bachelor in elektrotechniek kan de knelpunten bepalen voor een gegeven planning waarbij hij kritisch reflecteert over de mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen. -De bachelor in elektrotechniek kan planningen beoordelen en verbeteren waarbij hij het productieproces managet, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer. -De bachelor in elektrotechniek kent kwaliteitstechnieken en kan deze toepassen in een gegeven situatie waarbij hij rekening houdt met kwaliteitszorg, en de invloed daarop van parameters als wetgeving en kwaliteitseisen intern en extern. -De bachelor in elektrotechniek kan een kwaliteitsproject plannen waarbij hij rekening houdt met kwaliteitszorg, en de invloed daarop van parameters als wetgeving en kwaliteitseisen intern en extern. -De bachelor in elektrotechniek kan kwaliteitsindicatoren identificeren waarbij hij kritisch reflecteert over doeltreffendheid en praktische meetbaarheid ervan. -De bachelor in elektrotechniek kan de doelstellingen van de ISO-9000 norm noemen en de globale inhoud interpreteren in een gegeven situatie waarbij hij kritisch reflecteert en redeneert over de betekenis en de consequenties ervan. -De bachelor in elektrotechniek kan de globale inhoud van het EFQM-model interpreteren in een gegeven situatie. -De bachelor in elektrotechniek kan de vergelijking maken tussen ISO 9000 en EFQM.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Ann Van Asbroeck, 2005, Productielogistiek en kwaliteitszorg. Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210318
Code:
05210318
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands