De oudere zorgvrager (2006-2007)

De student verwerft kennis in relevante aspecten van het actuele ouderenbeleid: Wetgeving en financiering over RH - RVT, serviceflats, woningcomplexen met dienstverlening, kortverblijf en dagverzorgingscentrum. De aangeleerde begeleidingsmethodieken worden geoefend in concrete realistische casussen mbt dementie, opname en verblijf in RVT, opname en ontslagbeleid in (universitaire)ziekenhuizen en sociale dienstaanbod van OCMW's.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: casuistiek

B. Verplichte leermiddelen

www.vlaanderen.be , informatie vanuit VVI en praktijkvoorbeelden vanuit St. Barbara te Herslet. Wetgeving: via juriwel E-dementie, Verschraegen J.

C. Aanbevolen leermiddelen

Documentatie van de Vereniging Steden en Gemeenten

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • stage
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

experten uit het werkveld, zowel beleidsmakers als basiswerkers.
OA:
07284310
Code:
07284310
Vakcoördinator:
Dirk Van Gestel
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands