Handelsrecht en financieel recht (2006-2007)

In een eerste deel worden de bronnen en kenmerken van het handelsrecht kort toegelicht, waarna een overzicht wordt gegeven van wat begrepen wordt onder daden van koophandel. Vervolgens wordt de figuur van de 'koopman' nader geanalyseerd, evenals de begrippen 'handelszaak' en 'handelsonderneming'. Tenslotte wordt het bijzondere bewijsrecht in handelszaken onder de loep genomen. In een tweede deel worden de handelseffecten, de handelszekerheden en de kredietinstellingen nader bestudeeerd. In een derde deel wordt aandacht besteed aan de handelstussenpersonen. In een vierde en laatste deel wordt tenslotte nader ingegaan op de regelgeving inzake faillissement en gerechtelijk akkoord.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten zijn vertrouwd met de terminologie en regelgeving van het handels- en financieel recht. Zij kunnen de desbetreffende juridische problemen analyseren, een begin van oplossing aangeven en daaromtrent met juristen communiceren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • Andere: Bezoek aan rechtbank

B. Verplichte leermiddelen

Byttebier, K., De Meue, M. & Geinger, H., Inleiding tot het handelsrecht, Die Keure, recentste uitgave

C. Aanbevolen leermiddelen

Wetboek van Koophandel

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272350
Code:
08272350
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands