Chemische technologie (2006-2007)

Alle unit operations (warmtewisseling, filtratie, destillatie, extractie, bezinken...) welke gebruikt worden in een chemisch bedrijf worden besproken. Zowel de theoretische achtergrond als de types van toestellen komen aan bod. Eenvoudige oefeningen helpen inzicht te krijgen in de theorie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

cursus chemische technologie Niet gepubliceerde cursus G. Van Baelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Enkele lessen gaan door in de laboratoria om een aantal apparaten en principes te demonstreren.

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Oefeningen en theoretische vragen peilen naar het inzicht van de student. Massa- en energiebalansen opstellen worden via oefeningen getoetst. De principes en preciese werking van een unit operations worden aan de hand van theorievragen getoetst. Het is belangrijk inzicht te verwerwen in deze technieken. Vragen, moeilijkheden kunnen steeds besproken worden tijdens of na de les.
OA:
06030130
Code:
06030130
Vakcoördinator:
Guy Van Baelen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands