Communicatie in het Duits 3 (2006-2007)

De cursus Duitse Communicatie omvat een mondeling en een schriftelijk gedeelte. In het schriftelijke gedeelte komen de volgende grammaticale items dit jaar expliciet aan bod: passief, conjunctief, voegwoord, komma, zinbouw en infinitief en deelwoord. Men gaat er hierbij vanuit dat de grammatica van het eerste jaar nog gekend is. In het mondelinge gedeelte worden enerzijds verschillende teksten besproken. Daarnaast worden allerlei Duitse uitdrukkingen grondig ingeoefend, zowel in situaties die uit het alledaagse leven komen als in situaties die uit de bedrijfswereld komen. Een derde thema in het mondelinge gedeelte is de deelname aan een beurs. Alle mogelijke taalhandelingen die daarbij van pas komen, worden ingeoefend. Een vierde component van het mondelinge gedeelte is presenteren in het Duits met speciale aandacht voor de bespreking van cijfermateriaal en grafieken. Individueel zorgen de studenten ervoor dat zij een bepaalde basiswoordenschat kennen. Tevens moeten zij thuis ook een aantal teksten lezen en inidivueel verwerken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
Studenten kunnen: -zich vlot in het Duits uitdrukken in algemene en beroepsspecifieke situaties -algemene zakelijke informatie vertalen van het Duits naar het Nederlands en omgekeerd -de essentie van een tekst in het Duits samenvatten -grammaticale problemen definiëren en met gebruik van de geschikte hulpmiddelen zelfstandig oplossen -in een interculturele context (België - Duitstalige landen) fungeren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die het eerste jaar OM succesvol beëindigd hebben kunnen deelnemen aan deze cursus. Internationale studenten zouden niveau Nederlands 4 moeten behaald hebben en moeten eerst toestemming vragen aan het departementshoofd vooraleer zij tot de cursus kunnen worden toegelaten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursusmateriaal: - Communicatie in het Duits 3 2 OM - Katrijne Van Hoof, 2006, , Campinia Media - Duitse Oefenspraakkunst, Jan Essers, 2006, Campinia Media -Thematische Woordenschat Duits, 2001, Intertaal, Antwerpen/Amsterdam - Eigen materiaal van docent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240112
Code:
02240112
Vakcoördinator:
Katrijne Van Hoof
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Duits