seminaries/excursies AL (2006-2007)

Voorbeelden: Bedrijfsbezoeken aan toeleveringsbedrijven - Organische meststoffen - Potgrond - Productiebedrijven van jonge planten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisinzicht hebben van de tuinbouwsector

A. Type

 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

geen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03203072
Code:
03203072
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands