Stage (2006-2007)

Tijdens de stage van het tweede jaar werk je vooral aan: * klasorganisatie: leren zoeken naar je eigen stijl om klas te houden. * milieuverrijking: je klas verrijken in functie van je thema. * doelgericht werken: een ontwikkelingsrijk aanbod voorzien waarin zowel het psycho-sociale, het senso-motorische als het cognitieve evenwichtig aan bod komen. * thematisch werken: een grondige uitdieping van een thema leer je vertalen in een ontwikkelingsrijk, evenwichtig aanbod in een logisch opgebouwd weekschema.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Je zet je in om aan je positieve ingesteldheid te werken. Je werkt aan de algemene beroepscompetenties en de beroepsgerichte attitudes: verwerven en verwerken van informatie, creativiteit, kritische reflectie, samenwerken, communicatie, denk- en redeneervaardigheid, leergireigheid en taalcompetenties. Je werkt aan de volgende beroepsspecifieke competenties: Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen leer je * de verschillende leeftijden grondig kennen * de didactische peilers 'vrije keuze en rijk milieu' te integreren en af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van de betreffende leeftijdsgroepen. Als opvoeder leer je * een positief klimaat te creëren voor je kleutergroep * werken aan de sociale vaardigheden van kleuters Als inhoudelijk expert leer je * doelgericht te werken * op een soepele manier een thema uit te werken Als organisator leer je * van bij de aanvang het hele klasgebeuren in de hand te nemen. Zo ervaar je al snel waar de moeilijkheden van het klashouden zich situeren. Je krijgt de kans om je eerste stappen te zetten in het zoeken naar een eigen manier van klashouden. Als onderzoeker leer je * je eigen functioneren bevragen en bijsturen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je gebruikt het persoonlijk verworven niveau van je algemene en specifieke beroepscompetenties en attitudes waaraan je in je eerste jaar gewerkt hebt.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Stageopdrachten per periode. Alle documenten betreffende stage breng je overzichtelijk samen in een persoonlijk uitgewerkt Stageboek. Je leerinzichten naar aanleiding van je groei in de beroepspraktijk integreer je in je opleidingsportfolio.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • stage
 • Andere: begeleiding bij stagevoorbereiding

B. Omschrijving

Per semester loop je stage in een andere stageschool. In semester 1 start je met een inloopstage van 2,5 dagen, hierop volgt een stage van bijna 2 weken. In semester 2 loop je 2 maal een stage van een week. Tussen de verschillende stageperiodes zijn losse stagedagen gepland. Je verkent verschillende kleuterleeftijden. Je werkt verschillende onderwerpen uit.

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De beoordeling is het resultaat van je prestaties tijdens stage-activiteiten die je doorheen het jaar uitgevoerd hebt. Als je voor dit opleidingsonderdeel niet slaagt in de tweede examenperiode kan je niet herkansen in de derde examenperiode.
OA:
11260752
Code:
11260752
Vakcoördinator:
Marie-Josée Lembrechts
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Onderwijstaal:
Nederlands