Communicatie in het Frans (2006-2007)

Themata: buiten de sollicitatie- en selectieprocedures worden de studenten verder getraind in het voeren van een, vooral commercieel geörienteerd, telefoongesprek. Spraakkunst & lexicon: de verworven kennis wordt enerzijds onderhouden en anderzijds verder uitgediept onder andere in functie van de behoeften vanuit het opleidingsonderdeel Vertalen en Tolken. Communicatieve items: deze worden onderhouden en uitgebreid in functie van de doelstellingen van dit laatste jaar. Dictee: er wordt bijkomend geoefend om de fouten die Nederlandstaligen veelvuldig maken verder weg te werken. Beoogd eindniveau: CEFR B2

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Basiscompetentie: De OM kan zakelijke communicatie zelfstandig afwikkelen. Extra competenties: 1. De OM bezit de vereiste taalkennis om zakelijke informatie af te handelen. 2. De OM kan de benodigde zakelijke informatie verzamelen en beoordelen. 3. De OM kan zakelijke informatie verwerken en presenteren 4. De OM kan een geschikte communicatiestrategie voor zakelijke situaties bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • Andere: modulair

B. Omschrijving

Monitoraat op aanvraag.
OA:
08272460
Code:
08272460
Vakcoördinator:
Etienne Matthys
Semester:
1
Studiepunten:
10
Onderwijstaal:
Frans