Chemie uitdieping (2006-2007)

De leerinhoud wordt evenwichtig verdeeld over het tweede en het derde jaar . - onderscheid tussen macroscopische en submicroscopische studie van de materie - het voorstellen van stoffen en reacties in de chemische tekentaal en de interpretatie ervan - studie van het atoom, de deeltjes, de chemische bindingen in de deeltjes - het aanduiden van een hoeveelheid materie en van de samenstelling van een mengsel - kwalitatieve, kwantitatieve en energetische aspecten van een reactie - studie van een beperkt aantal anorganische stoffen en koolstofverbindingen - stoffen en reacties in oplossing - chemisch evenwicht - ionisatie-, zuur-base- en redoxmodel - chemie in het dagelijkse leven : in overleg met de studenten kan uit een reeks items gekozen worden - chemie in de actualiteit Didactiek : algemene vakdoelstellingen chemie, het experiment als demonstratie- of leerlingenproef, mogelijke leermiddelen, leerplannen, eindtermen, leerprocessen in de wetenschappen, veiligheid en verantwoordelijkheid, practische aspecten van het vaklokaal, het labomateriaal en de producten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker * werk je aan de verwerving en de uitdieping van de basisleerinhoud. * leg je de links naar toepassingen chemie in het dagelijks leven. * ben je in staat met de nodige zelfzekerheid en vakkennis chemie te onderwijzen en de chemie te integreren in de dagelijkse realiteit en in de aanverwante wetenschappelijke vakken. Om te functioneren als begeleider van leerprocessen * zul je tijdens practica de laboratoriumvaardigheden oefenen om op een leerlingvriendelijke en veilige manier chemie te onderwijzen. * Je leert kritisch en nauwkeurig werken, juist waarnemen en juist formuleren en interpreteren van de waarnemingen, de juist besluiten trekken in functie van de probleemstelling voor de uitgevoerde proef. Als organisator leer je * het beheren, onderhouden en uitbouwen van de didactische infrastructuur van het vak: vaklokaal, producten, labomateriaal, veiligheidsvoorzieningen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De basis van wetenschappelijke kennis en vaardigheden voor de vakken biologie, fysica en chemie heb je verworven in het eerste en tweede jaar. Interesse in het vak en in het belang ervan in het dagelijks leven zijn een noodzaak.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

- Collegenotities van de studenten, voor sommige leerstofpunten aangevuld met cursus van de docent - Bibliotheek: handboeken secundair onderwijs kunnen geraadpleegd worden, evenals naslagwerken, tijdschriften, video's en software. - Practica en voorbereiding didactische oefeningen gebeuren in een uitgerust vaklokaal.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
11261760
Code:
11261760
Vakcoördinator:
Marleen Verdonck
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands