Farmacologie (2006-2007)

In het eerste deel van de cursus wordt er voldoende aandacht besteed aan allerlei wetgevingen inzake geneesmiddelendepot, bestelbonnen , in - en uitkomende registers , T& V- document , cascadesysteem, magistrale bereidingen e.d. In het tweede deel van de cursus worden de soorten geneesmiddelen per orgaansysteem (huid, hart, zenuwstelslel,..) verder besproken: de werking, indicaties, bijwerkingen en bewaring.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
De student beseft dat het verlenen en/of toedienen van medicijnen aan dier en eigenaar gepaard gaat met een grote verantwoordelijkheidszin. De student beseft dat hij steeds kritisch moet nadenken bij het verschaffen, gebruiken en bewaren van geneesmiddelen. De student beseft dat dit een vakgebied is waar constant vernieuwing en verandering gebeurd. De student kan de juiste informatie op de juiste manier overbrengen aan de eigenaar.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
De student kan aan de hand van het gewicht van de patiënt de juiste dosis van een geneesmiddel berekenen De student kan de juiste verpakking met de juiste hoeveelheid geneesmiddel verschaffen of toedienen aan patiënt of eigenaar.. De student kent de courante indicaties, werkingen, bijwerkingen en bewaring van de geneesmiddelen zodat hij de eigenaar de juiste informatie kan meedelen. De student kan werken met de verschillende compendia. De student kent de wetgevingen i.v.m. opslag, verschaffing en toediening van medicijnen en kan deze ook correct toepassen De student kan veilig omgaan en werken met geneesmiddelen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
 • AB-DZ-EC6: Voorzien en toedienen van een aangepaste verzorging - 6A Voorzien en onderhouden van de juiste accommodatie voor de patiënt - 6B Verzorgen van en controle uitoefenen op de patiënt met specifieke noden zoals vloeistoftherapie.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
 • AB-DZ-EC8: Uitvoeren van diagnostische laboratorium testen - Uitvoeren van diagnostische testen inclusief de voorbereiding, het verzamelen en onderhouden van de bijhorende apparatuur en materialen.
 • AB-DZ-EC11: Assisteren van de dierenarts tijdens chirurgische ingrepen - 11A Assisteren van de dierenarts tijdens de chirurgische ingrepen - 11B Verlenen van postoperatieve zorg aan de patiënten.
 • AB-DZ-EC12:Assisteren bij de anesthesie - 12A Het nodige materiaal gebruiksklaar maken - 12B De dieren voorbereiden voor anesthesie - 12C Assisteren bij de toediening en controle uitoefenen tijdens anesthesie.
 • AB-DZ-EC13: Gebruiken en toediening van geneesmiddelen - 13A Het gebruik van de medicijnen uitleggen aan de klant - 13B De patiënt medicijnen toedienen.
Toelichting:
De studenten kennen de wetgeving m.b.t. de aankoop, verkoop, invullen en bijhouden van registers van geneesmiddelen De studenten hebben inzicht in de indeling van de verschillende farmacologische groepen van geneesmiddelen. De studenten kunnen aan de hand van het actiefbestanddeel/merknaam een geneesmiddel situeren. De studenten weten hoe ze geneesmiddelen correct moeten toedienen, bewaren en eventueel moeten verwijderen. De studenten kennen de indicaties/tegenindicaties voor het gebruik van deze geneesmiddelen De studenten hebben besef van eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen De studenten kunnen al deze informatie overbrengen op de klant/eigenaar.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Bij de cursus farmacologie is het belangrijk dat de student zowel voorkennis heeft van de normale als afwijkende fysiologische en biochemische processen die zich in een dierenlichaam voordoen. De processen die zich afspelen in een gezond dierenlichaam zijn uitgebreid aan bod gekomen in het tweede jaar (anatomie, fysiologie en biochemie). In het derde jaar wordt er in de cursus pathologie aandacht besteed aan de belangrijkste afwijkende processen.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW
 • Andere: compendia, verpakkingen van medicijnen

B. Verplichte leermiddelen

Sophie Tielemans, 2006-2007 Nota's Farmacologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Compendia

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • stage

B. Omschrijving

Tijdens een practicumsessie wordt er geoefend op: het werken met compendia en bijsluiters dosissen berekenen van geneesmiddelen verpakkingen herkennen veilig en verstandig leren omgaan met medicijnen

A. Types

 • mondeling examen
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen wordt schriftelijk voorbereid. Een deel wordt mondeling verdedigd. Studenten krijgen zowel tijdens de hoorcolleges als bij afronden van de cursus de kans om vragen te stellen.
OA:
03293141
Code:
03293141
Vakcoördinator:
Sophie Tielemans
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands