Algemene pathologie (2006-2007)

In de cursus Algemene pathologie worden allereerst de besmettelijke aandoeningen besproken per orgaanstelsel en volgens het schema : bepaling, etiologie, besmetting, fysiopathologie, symptomen, diagnose en behandeling. Daarnaast komen ook de cardiovasculaire (en veneuse) pathologieën, diabetes, kanker en allergie aan bod volgens hogergenoemd schema.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
Toelichting:
De studenten kunnen werken met Engelstalige medische informatie : zij kunnen hierin de logica vinden, de essentie distilleren en het tot een zinvol geheel in correct Nederlands omvormen. De studenten kunnen de nodige informatie vinden. De studenten kunnen medische termen analyseren, gebruiken en uitleggen aan een leek. De studenten kunnen van een aandoening een exacte bepaling geven, de belangrijkste oorzaken en symptomen en kunnen de werking uitleggen. De studenten kunnen de gevolgen van pathologie op het lichaam correct beredeneren. De studenten kunnen concreet preventief advies geven om de besproken aandoeningen te voorkomen. De studenten zijn bereid tot zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling, handelen kritisch en respecteren afspraken en deadlines

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben volgende onderwijsactiviteiten met succes gevolgd : - Anatomie en Fysiologie 2 van 1ER/OR - Gegevensverwerking van 1ER/OR

A. Type

 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency COELHO, 2003. Zakwoordenboek der Geneeskunde. Zevenentwintigste geheel herziene druk, Doetinchem, Elsevier Gezondheidszorg, 937p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022760
Code:
06022760
Vakcoördinator:
Mark Lissens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands