Transporteconomie (2006-2007)

- de organisatie van de vervoersector - het verkeers- en vervoerssysteem - de reglementering in de vervoersector - de organisatie van het vervoer in België - bedrijfseconomische optimalisatie in het vervoer - kostenberekeningen in het vervoer - investeringen in voertuigen - vraag en aanbod analyse - de vraag naar vervoer - het vervoersaanbod - evenwichtsvorming en marktstructuur - vervoerspolitiek

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan de transportstromen in kaart brengen. De student kan kostenberekeningen uitvoeren. De student kan investeringen beoordelen. De student kan beschrijven hoe het marktevenwicht tot stand komt en hoe een producent en consument in de transportsector redeneert. De student kan kritisch reflecteren over het overheidsbeslissingen betreffende de vervoersector.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

algemene economie 1 LOG

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210470
Code:
05210470
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands